INFORMAČNÍ PORTÁLY S ONKOLOGICKOU TEMATIKOU PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE A JEJICH PACIENTY A PRO ONKOLOGICKY NEMOCNÉ A JEJICH RODINY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 012

Autoři: PhDr. Petra Nováková

Východiska:

Praktický lékař je často první, kdo pojme podezření na diagnózu zhoubného nádoru. Jeho role v prevenci a časném záchytu zhoubných ná­dorů je nezastupitelná. V informování o prevenci zhoubných nádorů, screeningových programech i o celé onkologické problematice mu pomáhají také in­ternetové portály věnující se onkologii, kam lze nejen odkázat své pacienty pro podrobné informace a kontakty, ale kde také sám může najít volně přístupné zdroje informací pro svou práci a vzdělávání. V rámci aktivit při vzniku Národního onkologického programu ČR vyzvala Česká onkologická společnost k spo­luúčasti na jeho plnění praktické lékaře. Při té příležitosti vznikla „Deklarace spoluúčasti praktických lékařů na plnění Národního onkologického programu".

Cíl:

Cílem sdělení je ukázat, jak mohou konkrétní internetové onkologické portály (www.linkos.cz, www.mojemedicina.cz, www.onconet.cz, www.kolorek-tum.cz , www.mamo.cz , www.cervix.cz) pomoci praktickým lékařům s naplňováním jednotlivých bodů této deklarace. Sdělení má také za cíl podat přehled informačních zdrojů, které jsou zaměřeny především na onkologickou prevenci, ale také přehled webů, které poskytují medicínskou, sociální, právní a psy­chologickou pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. Na českém internetu nenalezne onkologický pacient a jeho blízcí nejen informace o prevenci a screeningu zhoubných nádorů (www.kolorektum.cz, www.mamo.cz, www.cervix.cz, www.linkos.cz, www.rakovinastreva.cz, www.onkomajak.cz), jejich vý­skytu (www.svod.cz) a komplexních centrech pro jejich léčbu (NOP Online - www.onconet.cz, www.linkos.cz), ale také podrobné informace o vyšetřovacích a léčebných metodách (www.linkos.cz, www.mojemedicina.cz, www.rakovinaprsu.cz), právní pomoc (www.onkomajak.cz, www.mojemedicina.cz), psycho­logickou pomoc včetně psychologické poradny (www.linkos.cz, www.mojemedicina.cz) nebo třeba možnost požádat o druhý názor na léčbu (www.rakovinaprsu.cz). Unikátní je projekt SVOD (www.svod.cz), webový portál, kde si každý může vyhledat údaje o výskytu zhoubných nádorů v ČR, vytvořit si analýzy podle krajů, věku pacientů a klinických stadií.

Závěr:

Také v důsledku zlepšené informovanosti obyvatelstva a preventivních programů se ve vyspělých zdra­votnických systémech úmrtnost na zhoubné nádory snižuje. Znalost internetových zdrojů může pomoci praktickým lékařům ve zvýšení informovanosti laické veřejnosti o prevenci zhoubných nádorů a způsobech jejich včasného záchytu, a tím ke snížení úmrtnosti na tyto nádory v ČR.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013