KVALITA SCREENINGOVÉ KOLONOSKOPIE V ČESKÉ REPUBLICE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 017

Autoři: doc. MUDr. Štěpán Suchánek; MUDr. Tomáš Grega; as.MUDr. Gabriela Vojtěchová; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Východiska:

Screeningová kolonoskopie patří mezi základní metody využívané ve screeningu kolorektálního karcinomu (KRK), a to jak v dvouetapových (TOKS pozitivní kolonoskopie), tak i jednoetapových (screeningová kolonoskopie) programech. Dle recentně publikovaných dat (guidelines ASGE 2012, ESGE 2012 a European Guidleines 2010) je zcela zásadní kontrola kvality kolonoskopických vyšetření na základě jasně definovaných indikátorů kvality.

Cíl:

Ana­lýza indikátorů kvality dle aktuálních doporučení - využití těchto indikátorů v Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice (ČR). Výsledky: V ČR stále narůstá počet kolonoskopických vyšetření. V roce 2010 bylo provedeno 215 000 kolonoskopií ze všech indikací, což je nárůst o 55 % oproti roku 2010, kdy byl zahájen organizovaný program screeningu KRK v ČR. 11 % kolonoskopií bylo provedeno z indikace screeningu (tzv. preventivní ko­lonoskopie, tedy TOKS pozitivní kolonoskopie a screeningové kolonoskopie). V posledních letech je patrný nárůst screeningových kolonoskopií (indikace věk nad 55 let), který činil 87 % mezi roky 2010 a 2011. V současné době jsou využívány tři základní indikátory kvality: počet provedených preventivních kolo­noskopií (minimálně 50 za rok), procento zachycených adenomů (adenoma detection rate, ADR, aktuálně 3,6 %) a poměr totálních kolonoskopií (cecal intuba­tion rate - CIR, aktuálně 95,1 %). Většina měřitelných indikátorů kvality je v ČR monitorována a plněna.

Závěr:

Screeningové kolonoskopie prováděné v rámci národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice jsou prováděny na vysoké úrovni a kvalitně.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013