NÁRODNÍ PROGRAM SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 022

Autoři: plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; doc. MUDr. Štěpán Suchánek; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ZAVORAL M.1, SUCHÁNEK Š.1, MÁJEK O.2, SEIFERT B.3, DUŠEK L.2

'Gastroenterologické oddělení, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, 2Institut biostatistiky a analýz, MU, Brno, 3Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK v Praze

Východiska:

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu (KRK) probíhá v České republice (ČR) od roku 2000. Monitorace programu je od roku 2006 založena na on-line sběru individuálních šifrovaných dat. Počátkem roku 2009 došlo k úpravě programu zavedením screeningové kolonoskopie a imunochemických testů na okultní krvácení (TOKS). Kvalita programu je hodnocena těmito indikátory kvality: záchyt adenomů (adenoma detection rate, ADR) a cecal intubation rate (CIR).

Cíl:

Analýza vývoje programu a prezentace aktuálních dat. Od roku 2006 bylo provedeno 103 636 screeningových kolonosko­pií, adenomy byly endoskopicky odstraněny u 33 385 jedinců (32,5 %) a karcinom byl diagnostikován u 4 086 pacientů (4,0 %). Celkové pokrytí se každoročně zvyšuje, v roce 2010 dosáhlo 22,8 %. V roce 2011 činily průměrné hodnoty ADR 3,6 % a CIR 95,1 %.

Závěr:

Screeningový program KRK v České republice je funkční, meziročně narůstají počty provedených kolonoskopií i diagnostikovaných kolorektálních neoplazií. Přesto je i nadále nutné podpořit screeningový program masivní mediální kampaní a zejména adresným zvaním cílové populace.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013