SYNDROM HEREDITÁRNÍHO KARCINOMU PRSU A OVARIÍ

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Patologie, genetika

Číslo abstraktu: 06

Autoři: RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.; MUDr. Helena Štěpánková

Karcinomy prsu vzniklé na základě dědičné dispozice – mutací genů BRCA1 nebo BRCA2 – tvoří jen 5 – 10 % z celkového počtu nádorů prsů, ale vzhledem k vysokému riziku s častým výskytem ve velmi mladém věku, zasluhuje tato skupina žen patřičnou pozornost.

Molekulárně genetické vyšetření genů BRCA1 a BRCA2 je indikováno podle kritérií:

Po konzultaci s klinickým genetikem s vysvětlením výskytu sporadických a hereditárních nádorů, o možnostech a limitech DNA vyšetření, rizicích v případě nálezu mutace (pro vyšetřovanou ženu i příbuzné,) o autozomálně dominantní dědičnosti predispozice k nádorovému onemocnění.

Molekulárně genetické vyšetření se provádí od 18 let, s informovaným souhlasem.

Analýza zahrnuje kompletní testování všech exonů včetně přilehlých intronových oblastí, postupuje se od oblastí s výskytem nejvíce frekventovaných mutací k těm méně častým. V případě detekce mutace je tento nález potvrzen z druhého vzorku DNA, ve výsledné laboratorní zprávě je popsán charakter a význam nalezené mutace.

V laboratoři Odd. epidemiologie a genetiky nádorů Masarykova onkologického ústavu. v Brně bylo vyšetřování zahájeno v r. 1999, do konce r. 2012 zde bylo vyšetřeno 3946 rodin, prokazatelně patogenní mutace byla detekována u 928 rodin, tj. 23, 5%.

Ke genetické konzultaci a vyšetření rizika nádoru prsu a ovaria byly pacientky na Odd. lékařské genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s. odesílány od r. 2003, většina vzorků byla odeslána na pracoviště MOÚ Brno. Do června 2013 bylo dokončeno vyšetření 167 rodin, patogenní mutace byla detekována u 31 rodin, tj. 22,6 %.

V případě detekce mutace je probandka opakovaně informována o rizicích nádorového onemocnění, o možnostech profylaktických operací (adnexectomie, mastektomie), jsou doporučena preventivní vyšetření. Dále je jí doporučeno informovat o 50% riziku nosičství této mutace a o možnosti prediktivního (nesymptomatického) vyšetření nejbližších příbuzných. Tyto informace a doporučení jsou obsaženy i v písemné zprávě. Nosiči patogenních mutací (nemocní i zdraví), mají možnost sledování v onkogenetické ambulanci onkologického oddělení. U mladých žen je prováděno statim vyšetření, během neoadjuvantní chemoterapie je k dispozici výsledek DNA vyšetření a podle toho je indikován rozsah chirurgického zákroku.

Jednou z prvních žen s detekcí mutace v BRCA1 genu byla probandka, která onemocněla karcinomem prsu ve 26 letech, u její matky byl diagnostikován karcinom prsu ve 32 letech. Vyšetřením příbuzných bylo zjištěno, že u matky se jednalo o fenokopii, mutaci zdědila probandka od zdravého otce. V průběhu dalších let byl při preventivních vyšetřeních dg. u otce karcinom prostaty, sama probandka onemocněla ve 35 letech karcinomem druhého prsu. U zdravých příbuzných bylo provedeno prediktivní vyšetření, jsou sledováni v onkogenetické ambulanci na onkologickém oddělení.

Po vyšetření probandky se záchytem kauzální mutace je při spolupráci rodiny zachyceno vždy několik nosičů mutace, kteří mají možnost včasného komplexního sledování.

Při vyhledávání rodin se zvýšenou predispozicí k nádorům a k jejich další dispenzarizaci je nezbytná mezioborová spolupráce.

Doporučené info: www.linkos.cz

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013