Zápis ze zasedání předsedů akreditačních komisí dle zákona č. 95/2004 Sb., pro společný chirurgický a interní kmen ze dne 16.6.2009 na MZ

Program jednání:

 1. Zahájení zasedání s předsedy chirurgických kmenů (od 12 hod do 14.30 hod) a interních kmenů (od 15.hod do 17.00hod): MUDr. Markéta Hellerová, prof. MUDr. J. Škrha, DrSc.
 2. Diskuze - Návrhy zástupců akreditačních komisí pro společný chirurgický kmen
 3. Diskuze - Návrhy zástupců akreditačních komisí pro společný interní kmen
 4. Různé

Přítomni:
Za akreditační komise:

 • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – vědecký sekretář akreditačních komisí
 • Za MZ:
 • MUDr. Markéta Hellerová – náměstkyně pro zdravotní péči
 • Mgr. Vendula Pírková – ředitelka odboru VZV
 • Hana Blechtová – vedoucí oddělení VZV/3
 • Bc. Zdeňka Borovcová - tajemnice akreditačních komisí
 • Mgr. Kateřina Pávková – tajemnice akreditačních komisí
 • Bc. Radka Stříbná - tajemnice akreditačních komisí

Hosté:

 • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. - děkan LF UK v Hradci Králové
 • doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – děkan 3. LF UK v Praze
 • MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D. – FN Hradec Králové
 • PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. – IPVZ
 • MUDr. Margareta Beyerová – odbor VZV
 • MUDr. Renata Szabová – odbor VZV

Za obory chirurgický kmen: cévní chirurgie – omluven, dětská chirurgie – prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., gastroenterologie – prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., účast od 15.00 hod., chirurgie – prof. MUDr. František Antoš, CSc., kardiochirurgie – prof.MUDr. Jan Dominik, CSc., neurochirurgie – prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., oftalmologie – prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., ortopedie – prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., otorinolaryngologie – prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc., plastická chirugie – doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., rehabilitační a fyzikální medicína – MUDr. Jan Calta, traumatologie – prof. MUDr. Leopold Pleva, CSc., urologie – prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

Za obory interní kmen: alergologie a klinická imunologie – doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., dermatovenerologie – prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., diabetologie a endokrinologie – prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., doc. MUDr. Jan Čáp, CSc., gastroenterologie – prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., geriatrie - prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., hematologie a transfúzní lékařství – prim. MUDr. Petr Turek, CSc., infekční lékařství – doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., kardiologie – omluven, klinická biochemie – prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., klinická onkologie – prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., lékařská genetika – prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., lékařská mikrobiologie – prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., nefrologie – prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., neurologie – doc. MUDr. Otakar Keller, CSc., nukleární medicína – doc.MUDr. Karel Kupka, CSc., pneumologie a ftizeologie – prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc., radiační onkologie – prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., rehabilitační a fyzikální medicína – MUDr. Jan Vacek, revmatologie – prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vnitřní lékařství – prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., všeobecné praktické lékařství – doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Program jednání:

 1. Zahájení zasedání s předsedy chirurgických kmenů (od 12 hod do 14.30 hod) a interních kmenů (od 15.hod do 17.00hod): MUDr. Markéta Hellerová, prof. MUDr. J. Škrha, DrSc.
 2. Diskuze - Návrhy zástupců akreditačních komisí pro společný chirurgický kmen
 3. Diskuze - Návrhy zástupců akreditačních komisí pro společný interní kmen
 4. Různé

Ad 1 + 2) Průběh jednání s předsedy chirurgických kmenů od 12.00 hod do 14.30 hod:

 1. MUDr. Hellerová přivítala přítomné na zasedání.
 2. MUDr. M. Hellerová uvedla, že společný kmen v délce 24 měsíců by měl zaručit srovnatelné všeobecné vzdělání, na které bude navazovat vlastní specializovaný výcvik. Délka specializačního výcviku bude dána vzdělávacím programem.
 3. Mgr. V. Pírková prezentovala návrh společného chirurgického kmene.
 4. Prof. MUDr. Škrha, DrSc. otevřel diskusi nad chirurgckým kmenem.
 5. Neurochirurgie – zásadní nesouhlas, aby obor neurochirurgie měl společný chirurgický kmen. Prof. MUDr. M. Smrčka, Ph.D. sdělil, že z pohledu oboru neurochirurgie bude zhoršena specializační příprava v oboru.
 6. Oftalmologie – zásadní námitky k zařazení oboru oftalmologie mezi chirurgické obory se společným chirurgickým kmenem, požadován svůj kmen, chirurgický kmen přinese problém kompatibility v EU.
 7. Ortopedie – požadován svůj kmen nebo ponechat variabilitu kmene.
 8. Kardiochirurgie – ponechat stávající kmen.
 9. Urologie - ponechat stávající kmen.
 10. MUDr. Hellerová uvedla, že cílem vzdělání po absolvování kmene je získání univerzálního vzdělání, po kterém bude školenec oprávněn k určitým činnostem a bude schopen kvalifikovaně rozhodnout o dalším postupu. Zopakovala, že dosud jsou ve vzdělávacích programech chirurgické či interní kmeny s délkou 24 měsíců, takže to není něco nového, ale pouze změna pořadí praxe v některých vzdělávacích programech. Po skončení kmene bude navazovat specializační výcvik, který bude nutno definovat ve vzdělávacích programech v návaznosti na kmen.
 11. Prof. MUDr. V. Palička, CSc., uvedl, že lékařské fakulty nepřipraví lékaře k samostatnému výkonu lékaře ihned po získání odborné způsobilosti. Z tohoto důvodu navrhuje první rok přípravy ve společném chirurgickém kmeni společný jak pro interní i chirurgické obory a druhý rok přípravy již zaměřený na chirurgické obory nebo interní obory (dále již společný chirurgický / interní kmen = „rezidentura“).
 12. MUDr. M. Hellerová uvedla, že návrh financovat obory na rezidenční místa po dobu rezidentury bude v návrhu nové „Metodiky“ pro rezidenční místa pro další rok.
 13. MUDr. M. Hellerová po diskusi se zástupci představila návrh společného chirurgického kmene:

  1. rok

  • 3 měsíce všeobecné chirurgie
  • 3 měsíce vnitřní lékařství
  • 2 měsíce anesteziologie a resuscitace
  • 2 měsíce gynekologie a porodnictví
  • 2 měsíce dětské lékařství

  2. rok

  • 5 měsíců všeobecné chirurgie
  • 5 měsíců traumatologie
  • 1 měsíc urologie
  • 1 měsíc klinická onkologie

 14. Přítomní zástupci 11 oborů (mimo neurochirurgie) se shodli na výše uvedené variantě společného chirurgického kmene.

Přehled oborů se společným chirurgickým kmenem:

 1. cévní chirurgie
 2. dermatovenerologie (interní nebo chirurgický kmen)
 3. dětská chirurgie
 4. gastroenterologie (interní nebo chirurgický kmen)
 5. chirurgie
 6. kardiochirurgie
 7. neurochirurgie
 8. oftalmologie
 9. ortopedie
 10. otorinolaryngologie
 11. plastická chirurgie
 12. rehabilitační a fyzikální medicína (interní nebo chirurgický kmen)
 13. traumatologie
 14. urologie

Vzor společného chirurgického kmene:
Povinný chirurgický kmen – minimálně 24 měsíců
Část I.

a) povinná praxe

Akreditované pracoviště Počet měsíců
chirurgie 1), 2) - lůžkové oddělení všeobecné chirurgie (s minimálním počtem 35 lůžek) 3
vnitřní lékařství 3), 4) - standardní lůžkové interní oddělení s neselektovaným příjmem nemocných 3
anesteziologie a resuscitace 5), 6) 2
gynekologie a porodnictví 7), 8) 2
dětské lékařství 9), 10) – dětské lůžkové oddělení 2

b) povinná doplňková praxe

Akreditované pracoviště Počet měsíců
chirurgie 1), 2) - lůžkové oddělení všeobecné chirurgie (s minimálním počtem 35 lůžek) 5
traumatologie 11), 12) 5
klinická onkologie 13), 14) 1
urologie 15), 16) 1

Ad 1 + 3) Průběh jednání s předsedy interních kmenů od 15.00 hod do 17.00 hod:

 1. MUDr. Hellerová přivítala přítomné na zasedání.
 2. MUDr. M. Hellerová uvedla, že společný kmen v délce 24 měsíců by měl zaručit srovnatelné všeobecné vzdělání, na které bude navazovat vlastní specializovaný výcvik. Délka specializačního výcviku bude dána vzdělávacím programem. Představila návrh kmene, který by mohl být podobný jako u chirurgických oborů. Seznámila přítomné s většinovou shodou u chirurgických oborů.
 3. Neurologie – zásadní nesouhlas, aby obor neurologie měl společný interní kmen, požadován vlastní kmen.
 4. Dermatovenerologie – zásadní námitky, aby obor dermatologie měl společný interní kmen. Prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc., souhlasí, aby obor měl společný pouze jeden rok a druhý rok by byl již obor specializační, požadován vlastní kmen, společný kmen přinese problém kompatibility v EU.
 5. Prof. MUDr. J. Škrha, DrSc., po diskusi a hlasování o jednotlivých oborech představil návrh společného interního kmene:

  1. rok

  • 3 měsíce všeobecné chirurgie
  • 3 měsíce vnitřní lékařství
  • 2 měsíce anesteziologie a resuscitace
  • 2 měsíce gynekologie a porodnictví
  • 2 měsíce dětské lékařství

  2. rok

  • 11 měsíců vnitřní lékařství
  • 1 měsíc neurologie

 6. Proběhla debata nad náplní 2. roku kmene, zejména zařazení klinické onkologie. Hlasováním byla odsouhlasena výše uvedená varianta společného interního kmene, kdy většina zástupců byla pro toto složení.
 7. Prof. MUDr. K. Horký, DrSc. (AK vnitřní lékařství) poukázal na složitost přípravy vzdělávacích programů, kdy náplň jednotlivých činností může trvat řádově měsíce.

Přehled oborů se společným interním kmenem:

 1. alergologie a klinická imunologie (interní nebo pediatrický kmen)
 2. dermatovenerologie (interní nebo chirurgický kmen)
 3. diabetologie a endokrinologie (interní nebo pediatrický kmen)
 4. gastroenterologie (interní nebo chirurgický kmen)
 5. geriatrie
 6. hematologie a transfúzní lékařství (interní nebo pediatrický kmen)
 7. infekční lékařství (interní nebo pediatrický kmen)
 8. kardiologie
 9. klinická biochemie (interní nebo pediatrický kmen)
 10. klinická onkologie (interní nebo pediatrický kmen)
 11. lékařská genetika (interní nebo pediatrický kmen nebo gyn.por.)
 12. lékařská mikrobiologie
 13. nefrologie
 14. neurologie
 15. nukleární medicína (interní nebo radiologický kmen)
 16. pneumologie a ftizeologie
 17. radiační onkologie
 18. rehabilitační a fyzikální medicína (interní nebo chirurgický kmen)
 19. revmatologie
 20. vnitřní lékařství
 21. všeobecné praktické lékařství

Vzor společného interního kmene:
Povinný interní kmen – minimálně 24 měsíců
Část I.

a) povinná praxe

Akreditované pracoviště Počet měsíců
chirurgie 1), 2) - lůžkové oddělení všeobecné chirurgie (s minimálním počtem 35 lůžek) 3
vnitřní lékařství 3), 4) - standardní lůžkové interní oddělení s neselektovaným příjmem nemocných 3
anesteziologie a resuscitace 5), 6) 2
gynekologie a porodnictví 7), 8) 2
dětské lékařství 9), 10) - dětské lůžkové oddělení 2

b) povinná doplňková praxe

Akreditované pracoviště Počet měsíců
vnitřní lékařství 3), 4) - standardní lůžkové interní oddělení s neselektovaným příjmem nemocných 11
neurologie 11), 12) 1

Ad 4) Různé – dotazy

 1. Může lékař požádat o změnu zařazení během své specializační přípravy (i v rámci přípravy v kmeni)?
  Ano, lékař požádá MZ o zařazení do nového vzdělávacího programu.
 2. Jaká bude specifikace činností ve kmeni a z toho vyplývající kompetence po absolvování kmene?
  Specifikace činností v kmeni budou uvedeny vždy v daném vzdělávacím programu, tj. společné pro obory s chirurgickým či interním kmenem a kompetence po absolvování kmene budou uvedeny ve vyhlášce o činnostech, která je v přípravě.
 3. Dermatovenerologie – zda tento obor může mít oba kmeny chirurgický i interní?
  Návrh Vyhlášky č. 185/2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzech, která je platná od 1.7.2009 uvádí oba kmeny, jak interní, tak chirurgický.
 4. Zda bude společný kmen zakončen testem či zkouškou a zda bude povinný?
  Zakončení základního povinného kmene a s tím související otázky je nadále v jednání.
 5. Pokud bude povinný a školenec jej nezvládne, zda bude moci vstoupit do vlastní specializační přípravy?
  Viz předchozí otázka, je v jednání.
 6. Zda školitel bude určen příslušným akreditovaným pracovištěm, kde je školenec na stáži či může být určen školitel – supervizor z pracoviště II. typu, který má přehled o školenci po celou dobu specializační přípravy?
  Dle ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., akreditované zařízení přidělí každému účastníkovi specializačního vzdělávání školitele. Tzn., že za celou dobu specializační přípravy může být více školitelů, pokud specializační příprava probíhá na více akreditovaných pracovištích.
 7. Jaké bude platové ohodnocení školenců po ukončení kmene?
  Výše platu bude vyplývat z nařízení vlády, ve kterém bude lékaři po absolvování kmene zvýšen platový stupeň.
 8. Návrh na financování pouze rezidentur, tj. pouze povinných kmenů je v rozporu se zákonem č. 95/2004 Sb., ustanovení § 21a odst. 2. Dle nového návrhu Metodiky rezidenčních míst pro rok 2010 Ministerstvo zdravotnictví umožní financovat všechny obory poměrně vyšší částkou na kmen (i zde by některé obory mohly mít více peněz a některé méně) a vlastní specializační výcvik (ve všech oborech) bude financován, jeho výše bude upřesněna. Tím zůstane zachován požadavek ust. § 21a odst. 2, že rezidenční místa jsou financovány po celou dobu trvání příslušného specializačního vzdělávání a přesto by se přidělila výrazná částka pouze na kmen.

Zapsala: Bc. Radka Stříbná/Mgr. Kateřina Pávková
Schválila: MUDr. M. Hellerová, prof. MUDr. Jan Škrha, CSc.

Klíčová slova
Chirurgická onkologie