Zápis z Fóra onkologů konaného dne 26.4.2019 ve FN Motol

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 26.4.2019 ve FN Motol

Třetí obnovené setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven se konalo dne 24. dubna 2019 ve FN Motol. Pozváni byli zástupci KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče a SÚKL. Na programu byla témata reakreditace KOC, prediktivní testování a úhrady v onkologii. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi. 

Program zasedání:

 1. Reakreditace KOC, úhrada léčiv a prognostických markerů – Prausová
 2. Reakreditace KOC v datech, novinky v datech – Dušek
 3. Současný stav prediktivního testování v onkologii v ČR – Dundr
 4. Pohled VZP na situaci úhrad v onkologii – Šmehlík

Předsedkyně ČOS ČLS JEP přivítala všechny přítomné a ocenila jejich účast na zasedání, vzhledem k velké vytíženosti všech vedoucích lékařů KOC i pracovníků plátců péče.

ČOS ČLS JEP - J. Prausová

 1. Přednáška předsedkyně společnosti, která se týkala shrnutí činnosti výboru ČOS ČLS JEP za poslední 4 roky od roku 2015 do roku 2019. Upozornila na zásadní ujednání a výstupy, které se podařily výboru ČOS v uplynulém období realizovat. Dále upozornila na budoucí reakreditaci všech pracovišť KOC v ČR, která se uskuteční v roce 2019.

Celá přednáška je formou prezentace v příloze zápisu.

Vybrané novinky v datech - L. Dušek

 1. Druhým vystoupením byla přednáška prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., která obsahovala 2 části:

a) Predikce segmentu centrové péče -> 2019 -> 2020

 • Epidemiologie
 • Horizon scanning
 • Generifikace
 • Cenová ujednání

b) Datová příprava re-akreditace KOC

 • Principy – harmonogram

Prof. Dušek v první části zdůraznil problematiku nárůstu nákladů na centrovou terapii, ale současně pozitivně hodnotil probíhající adekvátní jednání mezi zřizovateli a plátci péče o budoucí podobě hrazení nákladné terapie, kde budou zohledněna data o predikci nákladů na centrovou terapii, která vychází z dat o prevalenci léčených pacientů. V druhé části přednášky shrnul průběh budoucí akreditace KOC z časového i obsahového hlediska. Základem pro zachování kvalitní onkologické péče v ČR zůstává existence páteřní sítě KOC s navazující spoluprací s regionálními pracovišti. Tendenci narušit centralizaci specializované péče je nutné jednoznačně odmítnout, tak jak vyplynulo i z následné diskuse po proběhlé přednášce.

Celá přednáška je v příloze zápisu.

Současný stav prediktivního testování v onkologii v ČR - P. Dundr

 1. Sdělení prof. MUDr. Pavla Dundra, Ph.D. se týkalo současného stavu prediktivního testování v onkologii. Síť akreditovaných laboratoří se v současné době pro zřizovatele i plátce vyhodnocuje jako dostačující. Ne všechny laboratoře, které jsou akreditované, musí nutně provádět celé spektrum nabízených prediktivních vyšetření. Vysoce pozitivně je hodnocena spolupráce odborné společnosti patologů a onkologů s plátci péče na řešení úhrady prováděných i budoucích prediktivních vyšetření.

Celá přednáška je v příloze zápisu.

Pohled VZP na situaci úhrad v onkologii – Šmehlík, D.

 1. Poslední sdělení přednesl Ing. David Šmehlík, MBA. Hovořil o narůstajících nákladech na poskytovanou centrovou léčbu v onkologii. Pozitivně hodnotil spolupráci s odbornými společnostmi při realizaci úhrady nákladné terapie. Velmi pozitivně hodnotil navázanou spolupráci onkologů s praktickými lékaři.

Připomenul existenci nového postupu při úhradě běžně nehrazených léků, nově ustanovené poradní orgány, kterými jsou Pracovní skupina pro nehrazené LP a Komise pro nehrazené LP

Jsou zřízeny za účelem odborné diskuze a projednání podkladů na úrovni zástupců odborných společností (OS) a VZP s cílem vytvoření Společného stanoviska. V diskusi zazněla otázka, kdo určuje členy těchto komisí. Ing. Šmehlík odpověděl, že osloven je předseda příslušné odborné společnosti a event. VZP osloví příslušné odborníky sama.

Celá přednáška je v příloze zápisu.

Předsedkyně poděkovala všem zúčastněným za jejich zájem o přednesená sdělení a poděkovala všem přednášejícím.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Klíčová slova
zápisy z Fóra onkologů