Zápis z pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 20.5.2005

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci Společnosti patologů ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.


1. Dopolední blok - Herceptin

Referující:
MUDr. M. Hajdúch, PhD., Referenční laboratoř pro HER-2/neu, LF UP v Olomouci
Doc. MUDr. R. Vyzula, CSc., MOÚ v Brně
Prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc., Česká onkologická společnost
Doc. MUDr. K. Němeček, CSc., VZP

M. Hajdúch: Aktuální informace o vyšetřování c-erb-2 genu v Referenční laboratoři.
V první části sdělení byla opětovně prezentována aktuální situace ohledně činnosti Referenční laboratoře, přehled shod a neshod v centrální IHC versus FISH a zejména pak v centrální IHC versus spádové IHC. Bylo upozorněno na alarmujícím způsobem se zvyšující procento neshod v centrální versus spádové IHC, které v posledním pololetí opět stouplo a v současnosti činí 36.99% (rozdíl o >2 IHC stupně), respektive 53,42% (rozdíl o >1 IHC stupeň). Tento nárůst zřetelně souvisí se stoupajícím množstvím pracovišť, která tuto diagnostiku provádějí a nedisponují dostatečnými zkušenostmi. V druhé části sdělení byla prezentována studie, která byla zaměřena na analýzu léčebných výsledků pacientek s metastatickým karcinomem prsu na Herceptinu a to podle toho, zda léčivo bylo indikováno na základě výsledku z Referenční laboratoře (RL) nebo na základě vyšetření ze spádové laboratoře. Šlo o up-date studie prezentované již 13.12.2004 doplněné o nové pacientky s aktualizovaným přežitím. Bylo provedeno statistické srovnání odpovědi na léčbu u 80 pacientek nevyšetřených a 144 vyšetřených v RL. Statistika prokázala signifikantně lepší odpověď na léčbu u pacientek vyšetřených v RL (p=0.015) a prodloužení doby do progrese u této skupiny pacientek z 37,1 na 57,9 týdne (p=0.366 v log-rank testu). Podrobnější data o studii naleznete v přiložené prezentaci (prezentace v PowerPointu).

R.Vyzula: Výsledky monitorování léčby ca prsu Herceptinem v ČR.
Přehledné výsledky monitorování jsou shrnuty v příloze (prezentace v PowerPointu).

Vorlíček J., Němeček K.: Novinky v kategorizaci léčiv
Byly podány informace o průběhu a současném stavu kategorizace léčiv, ponechání symbolů X a opětovném vydání "Zásad cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění", které budou platné od 1.7.2005.

Diskuse a různé:
Ke sděleným tématům nebyly podstatné diskusní připomínky.

Závěry:
Pokračovat v nastaveném indikačním, léčebném a monitorovacím systému při léčbě metastatického karcinomu prsu Herceptinem.

2. Odpolední blok: Nízkomolekulární EGFR1 inhibitory Tarceva a Iressa

Nový F.: Klinické zkušenosti s nizkomolekulárním EGFR1 inhibitorem erlotinibem (Tarceva) v léčbě solidních nádorů
Obsah prezentace naleznete v příloze (prezentace v PowerPointu).

Skřičková J.: Klinické zkušenosti s nizkomolekulárním EGFR1 inhibitorem gefitinibem (Iressa) v léčbě solidních nádorů
Obsah prezentace naleznete v příloze (prezentace v PowerPointu).

Hajdúch M.: Možnosti predikce účinnosti nízkomolekulárních EGFR1 inhibitorů
Obsah prezentace naleznete v příloze (prezentace v PDF).

Diskuse a Závěry:

Souhrnně lze konstatovat, že inhibice EGFR1 receptoru představuje účinnou a málo toxickou léčbu u některých pacientů s nemalobuněčnou plicní rakovinou a také s dalšími malignitami. Ukazuje se, že tato skupina léčiv umožňuje poměrně přesnou predikci odpovědi srovnatelnou s přesností predikce v případě genu Her-2/neu a Herceptinu. Očekávají se však výsledky dalších klinických studií, které ověří prediktivní hodnotu molekulárních vyšetření v klinické praxi. Pokrok v tomto směru bude referován na podzimním zasedání Fóra onkologů.
Upozornění: Další termín jednání Fóra onkologů byl předběžně stanoven na 11.11.2005.

Zapsali:

RNDr. Jiří Netočný MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
Klíčová slova
zápisy z Fóra onkologů