Zápis z XV. pracovního setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 22. 5. 2009

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České chirurgické společnosti, České urologické společnosti ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.


Referující:

Prof .MUDr. J. Vorlíček, CSc., ředitel MOÚ v Brně, předseda ČOS ČLS JEP
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta KKOP, MOÚ Brno
Doc. RNDr. L. Dušek,CSc., ředitel Institutu biostatistiky a analýz, MU v Brně
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel VZP ČR v Praze
PharmDr. Martin Beneš, ředitel SÚKL v Praze
MUDr. Ladislav Havlíček, SZP

Blok přednášek:

Vorlíček J.: Úvod

Vyzula R.: Klinická zpráva z lékových databází

Zhodnoceny všechny klinické databáze biologické a cílené léčby. Kvalita záznamů je výborná. Většina center plně spolupracuje.

Horák P.: Spotřeba onkologických léčiv v roce 2008 z pohledu VZP

Upozornil na potřebu propojení diagnosticko – léčebných týmů jednotlivých KOC.
Zdůraznil nutnost stanovení právní formy KOC.

Vyzula R., Dušek L.: Predikce potřeby inovativních léčiv pro rok 2009

V prezentaci poukázáno na nové indikace již používaných biologických léčivých přípravků, které buď již mají stanovenou úhradu nebo jsou v procesu schvalování hodnotící zprávy nebo byly zatím zamítnuty. Celý proces správních řízení je v kompetenci SUKL.

Havlíček L.: Spotřeba onkologických léčiv v roce 2008 z pohledu SZP

Byla provedena analýza dat dle jednotlivých pojišťoven SZP a pak celkový sumář dle jednotlivých ATC skupin. Největší nárůst indexu úhrad ve srovnání s rokem 2007 byl u Nexavaru, Erbituxu, Sutentu a Alimty. Tarceva, Sutent a Nexavar vykazovaly i největší nárůst indexu v průměru na pacienta.
Důležitou zůstává predikce počtu pacientů, vazba na KOC; fúze dat NOR, plátců a ČOS je nezbytná.

Beneš M.: Inovativní léčiva z pohledu SÚKLDušek L., Kožený P., Vyzula R.: Novinky ve spolupráci ČOS a plátců zdravotní péče – nová data

 • Odborná sekce ČOS vypracovala na konci roku 2008 na výzvu vedení VZP studii, která sumarizuje dosavadní výsledky monitoringu nákladné léčby v lékových registrech ČOS. Studie bude každoročně aktualizována a předávána plátcům zdravotní péče. První výsledky jednoznačně dokumentují, že nákladná léčba je podávána v souladu s indikačními kritérii a pacientům, kteří z ní mohou profitovat (adekvátní věk, zdravotní stav apod.). Hodnocení bezpečnostních parametrů neprokázalo kumulaci nežádoucích příhod nebo účinků u žádné z hodnocených terapií. Lékové registry umožňují i hodnocení výsledků léčby a přežití – dosavadní sběr dat poskytuje dostatečný „follow-up“ u léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem – výsledky jsou velmi pozitivní a dosahované přežití zde významně přesahuje i hodnoty relevantních klinických studií. Tyto pilotní analýzy budou rozšířeny na další preparáty na konci roku 2009.

 • Doc. Dušek poděkoval za novou formu spolupráce s PZP, konkrétně již zahájené předávání dat z databází PZP přes Národní referenční centrum. První analýzy byly provedeny nad diagnostickými výkony mapujícími diagnostiku a screening u karcinomu prsu, karcinomu kolorekta a karcinomu děložního hrdla). Ze strany plátců a NRC byly předány desítky milionů záznamů, které umožnily zmapovat diagnostiku všech preventabilních nádorů od roku 2000. Závěry jsou předávány příslušným odborným společnostem a povedou k řadě optimalizačních opatření. Spolupráce s NRC dále pokračuje a je připraven plnohodnotný export dat o nákladné terapii.

 • Projekt „Fúze dat NOR a PZP“ úspěšně dokončil druhou etapu (pod záštitou vedení MZ ČR) a doložil, že fúze těchto datových zdrojů je možná a výsledky jsou využitelné, mj. pro plánování nákladů na léčebnou péči. IBA MU usiluje o pokračování projektu a o jeho rozšíření na další relevantní zdravotnická zařízení ČR.

Panelová diskuze: Vorlíček J., Vyzula R., Dušek L., Beneš M., Horák P., Havlíček L.:

 • ČOS požaduje flexibilní proplácení efektivních prediktivních parametrů (nepožaduje EGFR versus K - ras).

 • prof. Duda M. (Česká chirurgická společnost) poukázal na nutnost nového bodového ohodnocení onkochirurgických výkonů s tím, že v současnosti jsou výrazně podhodnoceny. Valná hromada chirurgů - prezentace prof. Dudy

 • MUDr. Horák P. – jednání probíhají, budou určena 2 centra (KOC Motol, KOC Brno), kde budou sledovány a vyhodnocovány výkony a posléze nově stanovena cena za 1 minutu provozu operačního sálu. Režie zvýšena ze 3,50 na 9,50 Kč (sazebník).O dalších úpravách je možno jednat.

 • prof. Babjuk M. (Česká urologická společnost) podpořil stanovisko prof. Dudy.

 • prof .Štěrba (sekce pediatrické onkologie ČOS) poukázal na problém úhrady léčiv v dětské onkologii, jejichž indikace jsou většinou off label. Dále poukázal na problém hrazení akademických non – profitních klinických studií, protože diagnostika a léčba v rámci těchto akademických studií je dnes mezinárodně uznávána jako standard diagnostiky a léčby v dětské onkologii. Dnes až 70% dětí se zhoubnými nádory je léčeno přípravky, které tuto indikaci u dětí nemají uvedenu v SPC. Dodržování indikací dle SPC by v dětské onkologii vedlo k poklesu přežití o několik desítek procent.

 • prof. Vyzula R. – off label indikace léčivých přípravků u solidních nádorů by mohly být tématem pro některé další Fórum onkologů.

 • MUDr. Horák P. – úhrada těchto léčiv není ekonomický problém, pokud budou splněny legislativní podmínky.

 • MUDr. Horák P. – péči v centrech platit výkonově.Nutná dohoda o ceně péče. Z pléna: pracoviště mimo centra by uvítala užší spolupráci s KOC.

 • prof. Vyzula R. – MOÚ si vytvořil vlastní síť pracovišť v regionu, kde garantuje stejnou kvalitu péče, jako v MOÚ. Úkolem ostatních KOC je provádět totéž. Touto činností je podmíněno určení onkologického centra jako KOC.

 • MUDr. Horák P. zdůraznil potřebu stanovení právní formy KOC.

 • MUDr. Chudoba (Svaz zdravotních pojišťoven) se dotázal SÚKLu, jakou metodikou výpočtu stanovili možné úspory nákladů na léčiva v onkologii. Dále, jaká je prozářenost onkologické populace v ČR?

 • MUDr. Feltl D. odpověděl, že je to nad 50%, ale jsou výrazné regionální rozdíly.Situace se zlepšuje.

Závěry:

Klinické databáze léků jsou pravidelně aktualizovány a analyzovány.
Predikce počtu pacientů s cílenou léčbou zpracovaná ČOS ČLS JEP se osvědčuje. Data prezentovaná představiteli plátců zdravotní péče doložila správnost predikcí a jejich využitelnost pro plánování spotřeby léků i na regionální úrovni.

Nové indikace již hrazených cílených léčiv se v probíhajícím řízení zpožďují.

Česká onkologická společnost a její odborná sekce předložila na výzvu VZP na konci roku 2008 studii s výsledky monitoringu nákladné léčby v lékových registrech ČOS (monitoring probíhající za účasti všech Komplexních onkologických center). Zpráva bude každoročně aktualizována a předkládána vedení PZP a lékové komisi plátců. Vedení ČOS a síť KOC takto díky vlastnímu sběru dat umožní racionální zpětné hodnocení dosažených efektů léčby.

Revize systému úhrad léčivých přípravků v ČR (SÚKL) je nezbytná; lze od ní očekávat postupnou úsporu nákladů.

Probíhající projekt „Fúze dat NOR a PZP“ se jeví jako efektivní prostředek k získání cenného informačního zdroje pro analýzy o nákladech na diagnostiku a léčbu v onkologii.

Zapsali:

RNDr.Jiří Netočný
za Koordinační radu Fóra onkologů
a zástupců ZP
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
za Kliniku komplexní onkologické péče
MOÚ Brno

Poznamenejte si, prosím ZMĚNU data:

Příští Pracovní setkání Fóra onkologů a zástupců pojišťoven se bude konat v Pátek 6. listopadu 2009 v 11:00 hod. .

Klíčová slova
zápisy z Fóra onkologů