192 SEKUNDÁRNÍCH NÁDORŮ PO LÉČBĚ SOLIDNÍCH NÁDORŮ V DĚTSTVÍ - ZKUŠENOSTI AMBULANCE POZDNÍCH NÁSLEDKŮ KDHO

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXVIII. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: XXVIII/3

Autoři: MUDr. Jarmila Kruseová; MUDr. Andrea Zichová; MUDr. Michaela Čepelová; MUDr. Marta Ganevová; MUDr. Marcela Dvořáková; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.; MUDr. Robert Lischke, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Úvod:  

Současná úroveň léčby solidních nádorů u dětí zvýšila počet vyléčených na více než 80 %. Její agresivita může v dlouhodobém výhledu poškodit kva­litu jejich života vznikem pozdních léčebných komplikací. Mezi nejzávažnější pozdní následky patří sekundární nádory. Kumulativní riziko jejich vzniku je 5-12 % v průběhu 20 let po ukončení léčby. V naší práci sledujeme incidenci sekundárních nádorů u pacientů po léčbě solidních nádorů léčených na Klinice dětské hematologie a onkologie FN v Motole.

Metody:

V období 1979-2012 jsme hodnotili výskyt SN u 2 630 dlouhodobě sledovaných pacientů na ambu­lanci pozdních následků.

Výsledky:

U 186 pacientů jsme diagnostikovali 192 sekundárních nádorů. Základní údaje: 84 žen a 85 mužů; medián věku při první diagnóze 7,81 let (0,04-18,6 let). Pozitivní rodinnou onkologickou anamnézu mělo 47 pacientů. První nádorová diagnóza: Hodgkinův lymfom 46, non-Hodgkinův lymfom 15, nádory měkkých tkání 16, nádory CNS 13, neuroblastom 10, retinoblastom 6 a další diagnózy 79. Chemoterapii mělo 142 pacientů (z toho 22 megachemoterapii), radioterapii mělo 111 pacientů, pouze operační výkon 7 pacientů. Medián vzniku sekundárního nádoru byl 13,3 let (0,6-31,1 let) po ukončení léčby. Sekundární nádory: leukemie/MDS 33, nádory měkkých tkání 28, nádory CNS 27, nádory štítné žlázy 26, nádory prsu 11 a ostatní nádory 67. Kumulativní incidence SN pro všechny diagnózy CI 7,4 % nad 20 let.

Výsledek:

V kompletní remisi žije 119 (64 %), zemřelo 55 (30 %) (52 SN, 2 transplantační mortalita, 1 srdeční selhání), 12 (6 %) žije s nádorovým onemocněním.

Závěr:

Současná analýza reflektuje především léčbu 70. a 80. let minulého století, kdy se používaly maximální dávky cytostatik a radioterapie s cílem maximálně ovlivnit přežití pacientů. V období delším 20 let od ukončené léčby primárního ná­doru má stoupající trend.

Datum přednesení příspěvku: 27. 4. 2016