Absolutní a relativní kontraindikace parciálních výkonů u časných stádií karcinomu prsu

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>II. blok: Chirurgická léčba</b>

Číslo abstraktu: 010

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; MUDr. Jindřiška Mergancová

Téma vyvolává řadu otázek na optimální indikaci, rozsah chirurgického výkonu a kombinace operační léčby s dalšími onkologickými léčebnými modalitami. Jsme si vědomi, že na řadu otázek v léčbě časného karcinomu prsu není dosud jednoznačná a tedy absolutní odpověď - existuje řada kontroverzí.

Co je příčinou tohoto stavu
 1. Informace z laboratoří – nově zjištěná fakta
  - imunohistochemie
  - molekulární biologie
  - detekce genetických změn
 2. Nové možnosti diagnostiky a kontroly C50
  - vakuová biopsie, digitální MG, NMR atp.
 3. Předběžné a konečné výsledky četných studií z oblasti lokoregionální a systémové léčby .
 4. Existence, výsledky a zkušenosti nastartovaného a již probíhajícího skríningu C50.


Jaký je důsledek?
 1. Stupeň poznání se neustále vyvíjí a názor na karcinom prsu se upřesňuje.
 2. Možnost / nezbytnost aplikace nových či modifikovaných postupů v oblasti komplexní péče C50.
 3. Řada nových rozporů

- Klasifikace a stádia C50, versus rizikové faktory a prediktivní faktory prognózy

Časné stádium C50 – o co jde?
TNM klasifikace – kvantitativně morfologická klasifikace
- umožňuje třídění C50 na stádia
- neposkytuje zcela jasné vodítko pro léčbu (stejné stádium může být léčeno různě)
- nepostihuje výrazně biologicko-histologickou kvalitu nádoru
- poskytuje právní ochranu v léčbě – lege artis

Časné stádium C50:
- stádium 0 (Tis N0 M0) - není pochybnosti
- stádium I (T1 N0 M0) - není pochybnosti
- stádium IIa (T2 N0 M0) - kontroverzní stádium
(T1 N1 M0) - kontroverzní stádium

N1 = nádor který (byť regionálně) již metastazoval
T2 = s růstem T roste i pravděpodobnost postižení N a kostní dřeně
(T = 5 cm znamená až 70% pozitivních N - viz literární odkazy

Z praktické zkušenosti se nabízí rozlišování pojmu:
- časný lokálně nepokročilý tumor bez rizikových faktorů
- časný lokálně nepokročilý tumor s rizikovými faktory
(T > 2cm, N1, G = 2,3 , HR neg., BRCA1,2 poz., Her-2-neu poz., exprese p53, věk < 35 let)

BCT (Breast conserving therapy) – prs šetřící konzervační výkony
Požadavkem je naplnění hledisek
 • léčebné
 • funkční
 • psychické
 • kosmetické

Oprávněnost BCT u časného C50
- prospektivní randomizované studie BCT + RT se závěry:
1. frekvence lokálních recidiv
2. délka celkového přežití jsou stejné jako po mastektomii

Absolutní kontraindikace BCT u časného C50
 • T > 4cm ( primárně)
 • N > 1 (primárně)
 • multicentricita – 2 a více ložisek v různých Q
 • difúzní mikrokalcifikace
 • prs po RT
 • recidiva C50
 • první trimestrum gravidity
 • nesouhlas pacientky

Relativní kontraindikace u časného C50
 • multifokální výskyt
 • nepoměr mezi velikostí prsu a T
 • lobulární karcinom
 • EIC > 25%
 • nepříznivý fenotyp nádoru – BRCA 1,2
 • opakované pozitivní okraje s C50 v preparátu po resekci
 • clear resection margins v centrální části prsu
 • nemožnost následné RT – těhotenství, kolagenóza

viz. literární odkazy
Požadavek pro praxi – individuální přístup, hodnocení prediktivních faktorů prognózy a indikace BCT.

DCIS – epidemiologie – kontroverzní procento výskytu v literatuře (15-25%) a v klinické praxi (2-10%)

Léčba
 • respektuje literární odkazy (viz citace) :

 • odklon od mastektomie a jednoznačná preference BCT + RT
 • respekt indexu VNPI (Van-Nuys prognostický index)
 • opakované reexcize žlázy
 • Unifokální/multifokální-unilaterální/bilaterální DCIS: BCT + RT (CHT)
 • Multicentrický DCIS: mastektomie


LCIS – lobulární neoplazie je pokládána za více rizikovější pro vznik C50 než duktální neoplazie
Multifokální-multicentrický základ, bilaterální výskyt cca 15%, nejméně ve 45% přeměna na invazivní lobulární C50.

Léčba
- literární odkazy (viz citace) :
- názory jsou rozdílné, kromě jednoznačně doporučované mastektomie se připouští i BCT + RT (CHT)

Poznámka k neinvazivním nádorům C50 in situ u starých pacientek: BCT+HRT

Poznámka k okrajům resekce
Požadavek: clear resection margins

Možnosti vyšetření – dominantní a nejvíce validní je precizní histologické vyšetření
- NMR – má 95% senzitivitu a 75% specificitu od 28 dne po chirurgickém výkonu,
- viz literární odkazy

Kvalita okrajů resekce:
1. okraje čisté zdravé bez invazivního C50 nebo C50 in situ
a) uzavřené - čistý okraj 1mm a méně
b) negativní – čistý okraj více než 1mm

2. okraje pozitivní s přítomností invazivního C50 nebo C50 in situ
a) fokálně pozitivní - méně než 3 místa v preparátu zasažená nádorem
b) extenzivně pozitivní – mnohočetné kontakty nádoru v okraji

Požadavek pro praxi je striktní: clear resection margins
- kompromis: v případě výsledku fokálně pozitivních okrajů je nutné zajistit kromě RT i CHT
- extenzivně pozitivní okraje: reoperace a následná RT a CHT

Vliv kvality resekčních okrajů na frekvenci lokálních recidiv – literární odkazy

Závěr:


Rozsah operačního výkonu je nejčastější a logickou kontroverzí u chirurgické léčby solidních nádorů, C50 nevyjímaje.

Musí respektovat:
- obecně platná kvantitativní a kvalitativní kritéria pro klasifikaci vlastního onemocnění a jeho stádium
- možnost včasné aplikace dalších léčebných onkologických modalit
- celkový stav a věk pacienta
Cílem aplikace chirurgické léčby a dalších léčebných modalit je:
- úplné vyléčení
- dosažení co nejdelšího DFI
- zajištění co nejvyšší kvality života

Cesty k uvedeným cílům jsou obtížné, složité a daleké. Někdy je třeba se raději vrátit, než jít špatnou cestou.

AURELIUS: „Kde jsme upadli, tam musíme i vstát, abychom se opět dostali nahoru“

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2004