Adekvátní chirurgický postup u karcinomu endometria

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Adjuvantní léčba u gynekologických malignit v závislosti na adekvátnosti provedeného chirurgického výkonu. <b>II. blok: Karcinom endometria</b>

Číslo abstraktu: 030

Autoři: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.; MUDr. Karel Tikovský; MUDr. Petra Nováková; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; R. Pruner

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint
Standard 1998 - doposud
Diagnostika, staging a léčba maligních nádorů endometria:


Současné názory na terapii karcinomu endometria
 • Zůstává v platnosti požadavek FIGO z roku 1988 o nutnosti chirurgického stagingu.

 • Histologicky verifikovaný karcinom endometria má definovány podskupiny:

  • s nízkým rizikem

  • s vysokým rizikem

 • Operační přístupy v závislosti na riziku

  • DSL

  • LAVH

 • Radioterapie využívá možnosti brachyterapie a teleterapie (event. kombinace)

  • primární

  • neoadjuvantní

  • adjuvantní

 • Chemoterapie – není primární th

  • -využívaná

  • k potenciaci RT

  • v léčbě recidiv

  • u některých histologických typů (serosní papilární Ca)

 • Hormonoterapie
 • – u stádií T1-T3 nemá opodstatnění

 • - využitelná u T4 (meta plic, mozku)

 • Imunoterapie – zatím nemá standardní užití


Základní prognostické faktory nízkého rizika
 • grade 1-2

 • invaze max do 1/2 myometria

Základní prognostické faktory vysokého rizika
 • grade 3

 • invaze do myometria více než 1/2

 • invaze do lymfatických uzlin

 • pozitivní cytologie (laváž)

 • serosní papilární Ca

 • clear cell Ca

 • karcinosarcom

 • prorůstání do cervixu

 • nový aspekt invaze _ absolutní vzdálenost tumoru od serosy

Diagnostika nízkého resp. vysokého rizika u karcinomu endometria
 • rozhoduje o způsobu operačního přístupu

 • rozhoduje o typu operační léčby

 • rozhoduje o využití dalších léčebných modalit

 • rozhoduje o dalším osudu pacientky…

Diagnostické možnosti pro určení rizika

Grading - vyšetření materiálu z kyretáže či hysteroskopie
 • - problematika nereprezentativního odběru

 • - jistota nálezu u G3
Průnik do myometria – vaginální sonografie (spolehlivost ca 80%), event. při nejasnosti MR
Postižení lymfatik – sampling lymfatických uzlin má dubiosní význam
- nutnost systematické lymfadenektomie s FS suspektních uzlin a definování jejího potřebného rozsahu - 15 uzlin pelv. a 10 paraaort.
Histologický typ – vychází z primárního odběru
- u clear-cell Ca a karcinosarkomu nutná aortoplvická lymfadenektomie, u serosního papilárního Ca navíc ještě omentektomie
Prorůstání do cervixu – vaginální sonografie ani MR nerozliší spolehlivě T2a a T2b
– klinicky nutno považovat vždy za T2

Operační přístupy u Ca endometrii s nízkým rizikem (Tis, T1a G1-2, T1b G1-2)


 • LAVH je vyhrazena pouze pro pracoviště s významnou zkušeností s tímto typem onkologické operativy
  - v případě zjištění stádia vyššího než T1b nutná konverze

 • vaginální hysterektomie pro nemožnost revize celé DB je pro řešení Ca endometrii nevhodná


Operační přístupy Ca endometrii s vysokým rizikem (T1a G3, T1b G3, T2 a T3 G1-3)

 • Problematika T2:

  • - radikální operace sec. Wertheim + pánevní lymfadenektomie

  • - do rozsahu výkonu se musí promítnout rozsah postižení těla děložního (pánevní + - paraaortální lymfadenektomie)

  • - predikce rozlišení T2a a T2b je obtížná

 • Problematika T3:
  • - individuální operační program závislý na exploraci dutiny břišní a uzlin

  • - optimální výkon: operatio sec. Wertheim + pánevní a paraaortální lymfadenektomie + extirpace všech metastatických projevů v DB
  • - meta do ovaria: postup jako u ovariálního Ca


  Zásady managementu Ca endometrii na Gyn.por. klinice 3.LF UK a FNKV
  1. Management Ca endometrii je veden gynekologickým onkologem.
  2. Nutnost předoperačního vyšetření, které odliší pacientky s vysokým a nízkým rizikem.
  3. Operační řešení je pro Ca endometrii zásadní.
  4. Minimalizovat kontraindikace operačního výkonu.
  5. Nezbytné vyšetření FS.
  6. Vždy systematická lymfadenektomie u pacientek s vysokým rizikem - požadavek 20 uzlin pelvických + 15 paraaortákních
  7. Adjuvantní RT u pacientek s pozitivními uzlinami a vyšším stagingem (T2b a výše).
  8. Hormonální th u stádií T1-T3 není nutná.  Problematika náhodných nálezů Ca endometria
  • náhodný nález u operací vaginálních prolapsů

  • náhodný nález u operace myomatosy

  • operační výkon při předchozí negativní histologii

  • „klasická“ hysterektomie nemá být prováděna bez předchozí histologické verifikace (dg. fract.cur., HSK), doplněné o vaginální sonografii


  • Řešení:
   • pacientky s vysokým rizikem (grading, histologie, průnik do myometria, technika operace) nutno reoperovat (BSO, lymfadenektomie)

   • pacientky s nízkým rizikem – rozhodnutí mezi follow-up a RT


Problematika inadekvátních operací Ca endometria
 • v definitivní histologii G3

 • v definitivní histologii jiná hloubka průniku

 • v definitivní histologii postižení cervixu

 • v definitivní histologii postižení uzlin

 • v definitivní histologii jiný typ nádoru


 • Řešení:
  • - využití kombinované RT, chemoterapie

  • - reoperace výjimečně (serosní papilární Ca)


Problematika žen ve fertilním věku s desideriem gravidity
 • druhé čtení histologie – odlišení atypické hyperplasie a Ca

 • progesteronová th atypické hyperplasie

 • odběr oocytů či ovariální tkáně pro event. IVF náhradní matky

 • ponechání ovarií ?


Operační léčba je zásadní léčebnou modalitou, která predikuje další osud pacientky. Tomuto faktu je nutno přizpůsobit kvalitu operačního výkonu, kvalifikaci operačního týmu včetně anesteziologického zázemí.


Ilustrace potřebného rozsahu operace u stadia T2, G3 a průniku více než do 1/2 myometriaOperační řešení extrémně obézních pacientek

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004