Adjuvantní chemoterapie perorálním vinorelbinem u nemalobuněčného karcinomu plic (multicentrická studie proveditelnosti a snášenlivosti)

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p15

Autoři: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Ivona Grygárková; MUDr. Jiří Chalupa; MUDr. Leona Koubková; Mgr. Jana Švecová; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Dimka Sixtová

Úvod:

Význam adjuvantní chemoterapie po radikální operaci NSCLC stádií II a IIIA byl prokázán v několika multicentrických studiích a velké metaanalýze (LACE). Méně průkazný je efekt u stádia IB, u stádia IA nemá adjuvantní chemoterapie význam. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při použití vinorelbinu v kombinaci s cis-platinou.

Vlastní práce:

Práce prezentuje dosavadní výsledky prospektivní multicentrické studie adjuvantní chemoterapii (ACT) s použitím cisplatiny - CDDP (80mg/m2) nebo karboplatiny- CBDCA (AUC 5) s vinorelbinem (25 mg/m2 D1 i.v. a 60mg/m2 D8 podaným perorálně). Po radikální resekci, ACT (4 cykly v 21 denním režimu) byla podána pacientům se stádiem IB, II a IIIA NSCLC ve 21 českých a slovenských centrech. Výběr CDDP nebo CBDCA byl založen na preferenci dle zvyklosti jednotlivých center. Byla hodnocena proveditelnost, toxicita a krátkodobé přežívání nemocných. ACT byla aplikována 1 54 vybraným pacientům (110 mužů, 44 žen, medián věku byl 63 let) v době od 12. 1. 2005 do 5. 2. 2008. Z nich bylo 89 kuřáků, 49 ex-kuřáků a 16 nekuřáků. Chirurgicky byla potvrzena stádia IB u 46 pacientů, IIA u 18 pacientů, IIB u 38 pacientů a IIIA u 52 pacientů.

Výsledky:

CBDCA byla aplikována u 77 a CDDP u 77 pacientů, u 4 došlo k přechodu na CBDCA. Léčba byla prováděna ambulantně. Bylo podáno 586 cyklů (průměrně 3.81 na jednoho pacienta, u CDDP 3.77, u CBDCA 3.84), 84 % pacientů dokončilo 4 plánované cykly ACT. Důvodem, proč 25 pacientů ukončilo ACT předčasně, byla hematologická toxicita u 8 pacientů, nehematologická toxicita u 9 pacientů a jiné důvody u 8 pacientů. Nejčastější toxicita WHO stupně 3/4 byla neutropenie u 10.3 %, leukopenie u 4 %, anemie u 4.5 %, trombocytopenie u 1.9 %, alopecie u 2.9 %, nausea u 5.8 %, neurotoxicita, průjem a mukositida u 0.7 %. Signifikantně vyšší incidence neutropenie (p 0.034) a významně vyšší incidence zvracení (p 0.055) byly u režimu s CDDP. Nesignifikantně vyšší incidence anemie (p 0.054) byla u režimu s CBDCA. Během zatím krátké doby sledování (medián 0.96 roku) zemřelo 22 pacientů (14,3 %), u 9 pacientů (5,8 %) došlo k recidivě a 123 pacientů (79,9 %) žije bez progrese nemoci.

Závěr:

Adjuvantní chemoterapie s vinorelbinem podaným perorálně 8. den cyklu se jeví jako proveditelná a dobře tolerovaná léčba u radikálně resekovaných nemocných s NSCLC. Tolerance byla významně vyšší u třítýdenního cyklu ve srovnání s dříve používaným čtyřtýdenním cyklem a týdenním podávání vinorelbinu (ve studiii ANITA). Prezentovaná studie pokračuje vyhodnocováním trendů celkového přežívání, přežívání jednotlivých skupin a intervalu bez nemoci. Budou hodnoceny tyto parametry: dosažená dávková intenzita cytostatik, celkový počet podaných cyklů, vliv stagingu, rozdíly mezi léčbou CDDP a CBDCA, věkové aspekty, vliv pohlaví apod.

Studie byla podpořena grantem MZIGA NS-9959-3.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009