Aktívne vyhľadávanie žien s kardiotoxicitou u žien po terapii karcinómu prsníka

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu I.

Číslo abstraktu: 035

Autoři: MUDr. Eva Mináriková; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; Dušan Malatin

Předneseno pod názvem: Aktívne vyhľadávanie pacientok po terapii karcinómu prsníka z kardiovaskulárneho pohladu

Aj na začiatku 21-storočia je karcinóm prsníka najčastejším zhubným nádorovým ochorením u žien, ktorý postihuje každú ôsmu až dvanástu ženu. Najčastejšie sa vyskytuje vo veku od 35 do 75 rokov života. Napriek stále novým liekom a modifikáciám v terapeutických postupoch na Slovensku ročne zomiera na karcinóm prsníka približne 600 žien. Stále je to veľmi vysoké číslo, ktoré je predmetom každodenného úsilia medicínskych pracovníkov o jeho minimalizáciu, čo je možné docieliť aj agresívnejšou liečbou v stratégii dávkovania. Aj napriek mnohým úmrtiam na karcinóm prsníka každoročne sa na celom svete zvyšuje prevalencia žien s karcinómom prsníka. S narastajúcimi hodnotami prevalencie stúpa aj absolútny počet žien s kardiologickými ochorenia po terapii karcinómu prsníka.

Karcinóm prsníka patrí medzi solídne nádory senzitívne na chemoterapiu. Systémová liečba zahŕňa hormónovú liečbu, chemoterapiu a nové modality.

Kombinovaná terapia – či už kombinácia viacerých cytostatík a/alebo rádioterapie – má veľa nežiaducich účinkov, ktoré komplikujú ich výsledný účinok. Cytostatická liečba vyvoláva toxicitu, ktorá sa môže prejaviť poškodením mnohých orgánov.

Srdce, ako životne dôležitý orgán, býva onkologickou liečbou postihnuté pomerne často.

Kardiotoxicitu v organizme môže zhruba rozdeliť na: akútnu – v priebehu liečby, subakútnu – bezprostredne po ukončení liečby a chronickú – ktorá prejaví po niekoľkých mesiacoch.

Bola popísaná aj tzv. neskorá kardiotoxicita – ktorá sa prejaví až za 15–20 rokov po liečbe cytostatikami. Dokonca aj samotné nádorové ochorenie môže byť spúšťačom vzniku kardiovaskulárnych komplikácií.

Po aplikácii antracyklínov boli popísané závažné poškodenia srdca – srdcové zlyhanie až smrť, preto sa pozornosť počas cytostatickej liečby upriamila na prevenciu kardiovaskulárnych komplikácií. Neskôr sa zistilo, že kardiotoxicitu môžu spôsobiť akékoľvek cytostatiká a liečebné postupy – ako vysokofrekvenčná chemoterapia, transplantácia kmeňových krvotvorných buniek, podanie imunomodulačných látok, atď. Radiačné žiarenie taktiež môže poškodiť srdce. Najčastejšie sa toto poškodenie prejaví ako perikardiálny výpotok. Radiácia môže vážne poškodiť koronárne artérie, vzhľadom na ich subepikardiálne uloženie. Môžu vzniknúť intimálne plaky s koronárnymi stenózami podobne ako pri ateroskleróze. Pre radiačné poškodenie je typické rozsiahle fibrózne zhrubnutie adventície a fokálna alebo difúzna strata membrana elastica interna et externa . Druhým prejavom je zhrubnutie endokardu najmä v PP a pravej komore, menej v ľavej komore. Tretím prejavom je intersticiálna fibróza myokardu, najmä prednej steny pravej komory. Môže dôjsť aj k fibróznemu zhrubnutiu chlopní.

Keďže kurabilita onkologických pacientov sa vďaka stále novým liekom a liečebným postupom zvyšuje a dochádza k dlhodobému prežívaniu, zvyšuje sa aj počet pacientov, ktorí by mali byť dispenzarizovaní v kardiologickej ambulancii. Skorá diagnostika a liečba umožní sa tešiť z úspešne zvládnutého onkologického ochorenia.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008