AKTÍVNY PRÍSTUP K ŽENÁM S VÝSKYTOM KARCINÓMU PRSNÍKA V RODINE, DETEKCIA A MANAŽMENT POZITÍVNYCH RODÍN

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Epidemiologie a genetika karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 023

Autoři: Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; Mgr. Erika Zámečníková; Dušan Malatin

Karcinóm prsníka je najčastejším karcinómom v ženskej populácii. Etiológiu karcinómu prsníka nepoznáme. Poznáme štatisticky zistené rizikové faktory vzniku karcinómu prsníka. Medzi najlepšie prebádané rizikové faktory vzniku karcinómu prsníka patrí výskyt karcinómu prsníka v rodine. Rodinný výskyt karcinómu prsníka je výrazný rizikový faktor pre vznik karcinómu prsníka.

Zhubný nádor prsníkovej žľazy rozdeľujeme na:


Riziko vzniku rodinného typu zhubného nádoru prsníkovej žľazy je výrazne spojené aj s rozsahom ochorenia a vekom rodinného príslušníka so zhubným nádorom prsníkovej žľazy:
  • unilateralita, alebo bilateralita
  • hormonálny stav pacientky: premenopauzálny postmenopauzálny
  • počet príbuzných so zhubným nádorom prsníkovej žľazy v prvej
    a druhej línii
  • prvá, alebo druhá línia v rodinnej anamnéze

Lekári-klinici si musia uvedomiť, že negatívny výsledok testovania génu BRCA u probandky, nie je vylúčením dedičnej etiológie v rodine. Čím je závažnejšia rodinná anamnéza, tým je väčšia pravdepodobnosť nálezu mutácie v týchto génoch.

Aj pri negatívnom genetickom vyšetrení a rodinnom výskyte zhubného nádoru prsníkovej žľazy by taktiež mala byť prísnejšia dispenzarizácia osôb s rodinnou záťažou, nakoľko aj pri genetickom vyšetrení môžu vznikať falošne negatívne výsledky. Môže sa stať, že mutácia existuje, ale v tomto prípade testom nebola zistená.

Znížiť incidenciu rodinného výskztu karcinómu prsníka môžeme chemoprevenciou alebo odstránením primárnej príčiny vzniku ochorenia. Zníženie rizika karcinómu prsníka u žien s rodinným výskytom karcinómu prsníka by bolo možné primárnou prevenciou. Stále zatiaľ v praxi nie je k dispozícii možnosť ovplyvniť vznik karcinómu prsníka. V štúdiách chemoprevencie s retinoidmi a fytoestrogénmi sa nedokázala účinnosť zníženia incidencie zhubného nádoru prsníkovej žľazy. Uvažuje sa o chemoprevencii tamoxifenom, raloxifenom, alebo inými selektívnymi modulátormi estrogénových receptorov, inhibítormi aromatázy (exemestan) s preparátmi LHRH analógmi- goserelin, tibolon, ibadronát, alebo imunoterapiou.

Nakoľko primárna prevencia u karcinómu prsníka nie je možná je možnosť detekovania karcinómu vo včasnom štádiu ochorenia. Možná je sekundárna prevencia. Ženám sa doporučuje pravidelné samovyšetrenie prsníkov, klinické vyšetrenie a vyšetrenie diagnostickou zobrazovacou technikou.

Pri vysoko rizikových osobách sa odporúča vstupná mamografia v 30. roku života ženy, alebo vo veku, keď je žena o 10 rokov mladšia ako najmladšia postihnutá členka rodiny, v čase keď ochorela na karcinóm prsníka. Niektorí autori odporúčajú natívnu mamografiu raz ročne.

Datum přednesení příspěvku: 1. 12. 2006