AKTÍVNY PRÍSTUP KU ZBERU DÁT U ŽIEN S RODINNÝM VÝSKYTOM KARCINÓMU PRSNÍKA

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Epidemiologie a genetika karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 024

Autoři: Mgr. Erika Zámečníková; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.

ÚVOD
Karcinóm prsníka je najčastejším onkologickým ochorením u žien. Etiológia vzniku karcinómu prsníka nie je známa. Poznáme determinanty a rizikové faktory karcinómu prsníka. Podľa literatúry je najvýznamnejší a najrozpracovanejší rodinný faktor vzniku karcinómu prsníka.

CIEĽ ŠTÚDIE
Zistiť relatívne riziko rodinného výskytu karcinómu prsníka na vznik karcinómu prsníka.

METÓDA
Zber dát v uvedenej retrospektívnej štúdii bol u náhodne vybratých žien, ktoré boli vyšetrené v Onkologickej ambulancii pre choroby prsnej žľazy, Národného onkologického ústavu, v Bratislave.

SÚBOR
Súbor žien sa skladal zo skupiny pacientok s karcinómom prsníka a zo skupiny žien bez karcinómu prsníka. Celkový počet respondentiek bol 4 605. Počet žien s karcinómom prsníka bol 1 191 a počet žien bez karcinómu prsníka bol 3 414. Vekové rozloženie žien bolo od 20 do 89 rokov.

VÝSLEDKY
Výskyt rodinného karcinómu prsníka bol v jednotlivých vekových kategóriách častejší v skupine žien s karcinómom prsníka jako v skupine žien bez pozitívnej rodinnej anamnézy karcinómu prsníka. Vyšší percentuálny výskyt rodinnej anamnézy karcinómu prsníka bol v súbore žien s karcinómom prsníka pri jeho výskyte v rodine v nižších vekových kategóriách, a v súbore žien bez karcinómu prsníka vo vyšších vekových kategóriách. (tab. 1)
Výskyt rodinnej anamnézy v skupine žien s karcinómom prsníka bol 13,48 % a v skupine žien bez karcinómu prsníka 7,73 %.
Relatívne riziko vzniku karcinómu prsníka pri rodinnom výskyte karcinómu prsníka bolo 1,74.

Tabuľka 1. Percentuálny výskyt rodinného výskytu karcinómu prsníka v skupine žien s karcinómom prsníka a v skupine žien bez karcinómu prsníka


Štatisticky vypočítané odhadované relatívne riziko vzniku karcinómu prsníka pri rodinnom výskyte karcinómu prsníka bolo do 39. roku života ženy 2,06 a do 49. roku života ženy 1,90.
Odhadované relatívne riziko podľa veku ženy s karcinómom prsníka znázorňuje tabuľka 2.
Odhadované relatívne riziko rozdelené podľa postihnutia rodinnej vetvy karcinómom prsníka znázorňuje tabuľka 3.

Tabuľka 2. Odhadované relatívne riziko podľa veku ženy s karcinómom prsníka


Tabuľka 3. Odhadované relatívne riziko podľa postihnutia rodinnej vetvy karcinómom prsníka


ZÁVER
Rodinný výskyt karcinómu prsníka je pri zbere dát veľmi dôležitý údaj, nakoľko je vysoký rizikový faktor pri vzniku karcinómu prsníka. V zbere dát u žien je dôležité vo vzťahu karcinóm prsníka a rodinná záťaž zistiť: rodinný vzťah, vek, počet príbuzných chorých na karcinóm prsníka, uni/bilateralitu a menopauzálny status.

Datum přednesení příspěvku: 1. 12. 2006