Aktivované a klidové endoteliální buňky v cirkulaci: hledání jehly v kupce sena.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nové nádorové markery a prediktory

Číslo abstraktu: 179p

Autoři: Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; Bc. Ladislava Bačíková; MUDr. Jana Kalvodová

Angiogeneze a neovaskularizace hrají velmi důležitou úlohu při progresi nádorových onemocnění a anti-angiogenní terapie tak může potlačit růst primárních nádorů a vznik metastáz. Neovaskularizace se jednak účastní endoteliální buňky cévního řečiště okolí nádoru a také endoteliální progenitory uvolněné z kostní dřeně, které na základě pro-angiogenních působků produkovaných nádorem přispívají k vaskularizaci nádoru. Cirkulující endoteliální buňky (CEC) se uvolňují do krevního oběhu a je tak možně je detekovat v periferní krvi. Zvýšený počet aktivovaných a klidových endoteliálních buněk byl zaznamenán u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem a může sloužit nejen jako ukazatel prognózy onemocnění, ale také může sloužit jako prediktivní faktor anti-angiogenní terapie.
CEC v periferní krvi je možné detekovat imunocytochemicky na základě exprese specifických proteinů na jejich povrchu pomocí průtokové cytometrie. Nicméně výskyt CEC je velmi nízký mezi 0,01% a 0,0001% periferních mononukleárních buněk, proto musí být metoda pro jejich detekci velmi přesná a reprodukovatelná. V porovnání s periferní krví zdravých dárců je v pupečníkové krvi několikrát vyšší počet endoteliálních buněk, proto byl tento materiál použit pro vytvoření gatovací strategie pro detekci CEC. Endoteliální buňky byly rozeznány na základě určitých parametrů FS a SS a dále jako CD45CD146+ (S-endo) buňky. Kvantifikace proběhla za pomocí fluorescenčních polystyrenových kuliček při sběru minimálně 500 000 buněk. Aktivované CEC byly detekovány na základě ko-exprese CD105 (endoglin) a klidové CEC exprimovaly CD31 (PECAM-1).
V této práci prezentujeme multiparametrickou gatovací strategii použitou pro detekci endoteliálních buněk v cirkulaci s příklady záchytu CEC v pupečníkové krvi a periferní krvi zdravých dárců a onkologických pacientů.

Práce byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví č íslo MZ000209805.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006