AKUMULACE OSTEOTROPNÍHO RADIOFARMAKA U KARCINOMU PRSU. VEDLEJŚÍ NÁLEZ PŘI SCINTIGRAFII SKELETU

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P005

Autoři: MUDr. Blanka Michlová; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; Ing. MUDr. Jaroslav Vižďa

Úvod:
99mTc-MDP (metylendifosfonát) je dnes nejužívanějším radiofarmakem pro zobrazení skeletu a jeho lézí. Osteotropní radiofarmakum se může vychytávati v měkké tkáni normální nebo patologicky změněné.
Může se akumulovat: V mozkových tumorech (gliom, menigeom) nebo v mozkových metastázách solidní tumorů. V nádorech prsu, plic, v nádorech jater i ledvin. V subdurálních hematomech. V ložisku mozkového krvácení. V zánětlivých ložiscích v dásních ( gingivitida) nebo paranazálních dutin (sinusitida). V ložisku infarktu myokardu. V kalcifikovaných hematomech a bércových vředech.

Materiál:
73-letá pacientka s lokálně pokročilým málo diferencovaným intraduktálním pravého prsu. T4N2MO. Při kontrolním mammologickém vyšetření má pacientka za sebou 6 serií chemoterapie. Probíhá hormonoterapie. Klinicky na rozhraní horních kvadrantů tuhá rezistence s infiltrací kůže bez fixace ke spodině, hojící se exulcerace na č.12 na bradavce. RTG: St dx.: Přetrvává cípaté zastínění vpravo 20X35mm s mikrokalcifikacemi. UZ vyšetření: Na rozhraní HQ je nehomogenní nepravidelné zastínění o průměru 25mm. Patologicky změněné uzliny v axile dx, jsou menší. Podklíčková i nadklíčková oblast bez lymfadenopatie.
80-letá pacientka s oboustranným zánětlivým karcinomem prsu má za sebou radioterapii levého prsu, je po cyklické chemoterapii, probíhá hormonoterapie. Klinicky : St. sin.: Levý prs je tužší, patrny jizvy po zhojených defektech kůže a podkoží. St. dx.: V HVQ centrálně prominuje zarudlé ložisko průměru asi 15mm, zcela drobné lentikuly jsou hmatné difuzně podkožně. RTG: Bilaterálně difuzně zhrubělá struktura. Vlevo stacionární nález skupiny mikrokalcifikací centrálně a dorzálně. UZ vyšetření: St. sin.: Edém kůže, stacionární nález infiltrace v DVQ. St. dx.: V HVQ hypoechogenní solidní ložisko - v.s.kožní meta. Edém kůže pravého prsu. Histologické vyšetření z kožní excize lentikuly pravého prsu prokázalo v koriu a podkoží infiltraci dobře diferencovaným adenokarcinomem duktálního typu s ojedinělými ložisky nekrózy.

Metody:
99mTc-MDP 700MBq i.v. Celotělová scintigrafie a emisní tomografie hrudníku (SPECT).

Výsledky : U první nemocné je patrno ložiskové zvýšení akumulace radiofarmaka v tumorózní tkáni pravého prsu s kalcifikacemi. Plošné zvýšení záchytu aktivity v okolí odpovídá kolaterálnímu edému. U druhé nemocné se zobrazuje výrazné zvýšení akumulace v jizevnatě změněné kůži i podkoží levého prsu a jeho stagnace v edému, dále vazba na skupinu mikrokalcifikací centrálně a dorzálně. Ložisko zvýšené akumulace v pravém prsu odpovídá kožní metastáze.

Závěr:
Scintigrafie skeletu je u diagnózy nádorové choroby prsu součástí stanovení stadia nemoci. Mechanismus vazby osteotropního radiofarmaka v kosti není přesně znám. Zčásti se váže na krystaly hydroxyapatitu, zčásti na mezibuněčnou hmotu bílkovinné povahy. Aktivita radiofarmaka se v karcinomu prsu vázala na kalcifikace v tumorózní tkáni, prokázala svou afinitu ke kalciu v jizvící se tkáni prsu i v nekroticky změněné kožní metastáze.

Pacientka s karcinomem pravého prsu


Pacientka s oboustranným zánětlivým karcinomem prsu

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006