Akutní toxicita intersticiální HDR brachyterapie karcinomu prostaty

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 006

Autoři: doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD.; Mgr. Luboš Homola; MUDr. Miroslav Štursa; MUDr. Hana Perková

Úvod
V posledních letech se v léčbě karcinomu prostaty stále více využívá brachyterapie. Podíl brachyterapie na léčbě lokalizovaných karcinomů prostaty roste díky nízkým akutním i pozdním nežádoucím účinkům. Na druhé straně brachyterapie umožňuje i dávkovou eskalaci výrazně zlepšující léčebné výsledky.

Metoda
Kombinace zevní radioterapie a high dose rate (HDR) brachyterapie byla použita u 40 pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty T1c-T3a od srpna 2004 do června 2005. Všichni pacienti podstoupili transperinální konformní HDR brachyterapii (2 frakce, 8 Gy na frakci) a zevní radioterapii na oblast pánve nebo prostaty a semenných váčků v dávce 45-50,4 Gy. Pacienti byli rozděleni do tří skupin dle vstupního PSA, Gleason skóre a T klasifikace: skupina nízkého rizika (11 pacientů – 27,5%), středního rizika (14 pacientů – 35%) a vysokého rizika rekurence (15 pacientů – 37,5%).
Průměrný věk byl 68,7 let (55-77). Hormonální manipulace byla provedena u 17 pacientů – 42,5%. U každé implantace jsme vyhodnotili parametry kvality včetně maximální dávky na uretru a rektum dle vypočtených i naměřených hodnot.
U všech pacientů jsme hodnotili akutní toxicitu léčby dle RTOG kritérií. Všichni pacienti před a po léčbě vyplňovali IPSS dotazník mezinárodního skóre prostatických symptomů.

Výsledky
Akutní genitourinární toxicita stupně 1 byla zaznamenána u 37,5%, stupně 2 u 15% pacientů. U jednoho pacienta si retence vyžádala nutnost provedení epicystostomie. K úpravě symptomů spojených s léčbou došlo dle mezinárodního skóre prostatických symptomů u většiny pacientů (90%) do jednoho měsíce od skončení léčby. Akutní gastrointestinální toxicita byla zaznamenána pouze stupně 1 u 40% pacientů.

Závěr


V našem souboru jsme prokázali velmi dobrou toleranci kombinované zevní radioterapie a HDR brachyterapie v léčbě karcinomu prostaty. Akutní toxicita byla nízkého stupně a kvalitu života prakticky neovlivňovala. Jako rizikové faktory pro genitourinární toxicitu jsme vyhodnotili objem prostaty a pro gastrointestinální toxicitu především kombinaci s ozářením pánve a hormonální léčbou.

Datum přednesení příspěvku: 16. 9. 2005