Algoritmus léčby karcinomu prostaty

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Diagnostika a léčba karcinomu prostaty

Číslo abstraktu: 041

Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

V programu pod názvem Algoritmus léčby CaP 

Lokalizované  onemocnění  je  radikálně  léčitelné  chirurgicky  nebo  radioterapií, u karcinomu prostaty lokálně pokročilého má výsadnější postavení radioterapie. Zatímco v případě nádorů menšího rozsahu lze především u starších a polymorbidních pacientů regulérně zvažovat vyčkávací strategii bez aktivní léčby, hormonoterapii nelze v žádném stádiu považovat za radikální postup. Její výsadní postavení lze nalézt v indukční léčbě před aktinoterapií, v adjuvanci po ní nebo v léčbě paliativní u metastatického nádoru.

Postupem času se však onemocnění stává na hormonální léčbu, resp. kastraci, která představuje její nejvyužívanější formu, rezistentní a je tedy nutné hledat další způsoby ovlivnění prognózy onemocnění. Na rozdíl od jiných diagnóz byla chemoterapie vzhledem k minimální citlivosti nádoru dlouhodobě využívána velmi omezeně. Po letech boomu u maligního melanomu však poslední měsíce přinesly pro pacienty s metastatickým a kastračně rezistentním karcinomem prostaty novou naději. Do klinické praxe se totiž dostávají nové léky založené na jiné formě blokády tvorby androgenů, nová cytostatika a preparát na bázi radia emitující alfa záření.

Alfaradin má velmi dobrou perspektivu nahradit ostatní a větším množstvím nežádoucích účinků zatížené metody založené na aplikaci radioizotopu při kostních metastázách. Navíc jej bude možno kombinovat s jakoukoliv jinou léčbou. Abirateron acetát a enzalutamid jsou u nás schváleny pro léčbu asymptomatického nebo minimálně symptomatického onemocnění po léčbě chemoterapií, jejímž základem je docetaxel, v brzké době však lze předpokládat jejich přesun před klasickou chemoterapii. Po docetaxelu by tak měla být upřednostněno podání cabazitaxelu. Ten má velmi dobrá data a proti léčivům ostatním byl porovnáván s jinou aktivní léčbou (mitoxanthronem s prednisonem), nikoliv vůči placebu. Imunoterapie Sipuleucelem-T je dalším perspektivním postupem, lze však předpokládat nejenom vysoké náklady, ale její i horší technickou proveditelnost.

Největším pozitivem je tak skutečnost, že po létech beznaděje mají rovněž pacienti s metastatickým karcinomem prostaty novou naději a možnost několika linií účinné léčby. Jejich přesný algoritmus bude bezpochyby v nejbližších letech ještě přetvořen na základě nových registrací a účinnost v klinické praxi bude před přiznáním trvalé úhrady je nutno ověřit pomocí registru VILP.

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014