Algoritmus vyšetření u gynekologických nádorů karcinomu hrdla a těla děložního a ovarií

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika

Číslo abstraktu: 007

Autoři: Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.; MUDr. Pavla Líbalová, PhD; MUDr. Karel Tikovský

Správné stanovení diagnózy a určení rozsahu nádorového onemocnění je zásadní pro rozhodovací proces terapie. Jednotlivá vyšetření je nutné volit nejen podle jejich přínosu, ale i náročnosti pro pacienta a v neposlední řadě i jejich ceny.

Vyšetření se dělí podle jejich nezbytnosti pro dané onemocnění na obligatorní - základní - nezbytná, která by měla být nepodkročitelným minimem a na fakultativní - doplňující, která jsou indikována, pokud obligatorní vyšetření jsou nedostačující. Gynekologické nádory mají většinu obligatorních vyšetření společných, přesto mezi nimi existují určité rozdíly.

Guidelines gynekologických zhoubných nádorů, které prodělávají v současné době aktualizaci a které mají představovat standard komplexní léčby gynekologických nádorů, zahrnují přehled těchto stagingových vyšetření.


Karcinom děložního hrdla

Pacientky se záchytem suspektní nebo pozitivní cytologie zachycené v rámci skríningu, preventivního vyšetření a/nebo pacientky s kolposkopicky abnormálním nálezem nebo klinicky suspektním karcinomem.

Na základě cytologického nálezu, případně kolposkopického nálezu je provedeno komplexní gynekologické vyšetření včetně vyšetření per rectum (případně expertní kolposkopické vyšetření).

Rozhodnutí o rozsahu výkonu k získání histologie se řídí podle klinického a kolposkopického vyšetření:

 • Minibiopsie (punch biopsie) - diagnostický výkon, který provádíme u klinicky evidentního invazívního karcinomu k histologické verifikaci pozitivních prebioptických nálezů (kolposkopie, onkologická cytologie).
 • Excize - cílená excize - diagnostický výkon, který provádíme u klinicky suspektního invazívního karcinomu k histologické verifikaci pozitivních prebioptických nálezů (kolposkopie, onkologická cytologie).
 • Kyretáž hrdla - diagnostický výkon, který provádíme u klinicky vysoce suspektního endocervikálně lokalizovaného karcinomu k histologické verifikaci pozitivních prebioptických nálezů (kolposkopie, onkologická cytologie).
 • Konizace - diagnostický, event. diagnosticko-terapeutický výkon, který indikujeme v případě, že na základě kolposkopie a cytologie je vysloveno podezření na subklinický - mikroinvazívní karcinom (stadium Ia1, Ia2).
  Konizace na klinicky jasný invazivní karcinom je chybou.

Histopatologický nález má obsahovat:
 • histologický typ nádoru
 • stupeň diferenciace nádoru (grade)
 • hloubku invaze a popis angioinvaze, lymfangioinvaze
 • u stadia Ia1 a Ia2 rozměry léze
 • u konizátu má histopatologický nález obsahovat popis okrajů preparátu jak laterálního, tak proximálního
  v kanálu děložního hrdla (dosahuje, nedosahuje okraje)

Soubor základních - obligatorních vyšetření

Měl by být nepodkročitelným minimem u všech případů prokázaného mikroinvazívního a invazívního karcinomu děložního hrdla

 • anamnéza
 • somatické vyšetření + komplexní gynekologické, včetně vyšetření per rectum
 • základní hematologické vyšetření
 • biochemie s jaterními testy a ledvinnými funkcemi
 • Ksk, HbsAg, /HIV se souhlasem pacientky/, anti HCV při patologii jaterních testů
 • ultrazvuk (UZ) a/nebo magnetická rezonance (MRI) děložního hrdla
 • RTG plic (u stadia IA fakultativní)
 • ultrasonografie ledvin (1)

Soubor fakultativních vyšetření

Tato vyšetření jsou indikována individuálně k zpřesnění terapeutické rozvahy.

 • MR (volumometrie) v případech kdy ovlivní léčbu (stadium IB x IIB)
 • Komplexní gynekologická ultrasonografie (abdominální, transvaginální event. transrektální, lokalizace nádoru, volumometrie)
 • CT malé pánve, břicha (informace o velikosti lymfatických uzlin v retroperitoneu)
 • Intravenózní urografie /IVU/ event. dynamická scintigrafie ledvin
 • Cystoskopie
 • Rektoskopie, kolonoskopie ev. irrigografie
 • SCC u spinocelulárních karcinomů, CEA, CA 125 a Ca 19-9 u adenokarcinomů
 • Pozitronová emisní tomografie (PET) / komputerová tomografie (CT)
 • Lymfografie (1)

Pro znázornění lymfatických uzlin břicha a malé pánve lze užít UZ, který je nejlépe dostupný a ekonomicky nejméně náročný, je ale velmi limitován habitem pacientky.MR a CT jsou metody spolehlivé, ale mají malou senzitivu a specificitu. Uzliny rozlišují spíše až od velikosti 1cm, kdy ale nepoznají, zda jsou postižené nádorem. Citlivější pro odlišení nádorových uzlin od benigní lymfadenopatie je vyšetření PET/CT. Má ale také omezenou rozlišovací schopnost (velikost uzlin, zaměnitelnost se zánětlivým postižením).

Nejcitlivější metodou pro diagnostiku lymfatických uzlin byla vždy lymfografie. Jako jediná dovede znázornit nádorové postižení uzlin (změny nejen velikosti, ale zejména tvaru uzlin, vykousnutí atp.). Tato metoda byla však náročná na aplikaci kontrastní látky do lymfatik dolních končetin a měla poměrně vysokou morbiditu typu plicních mikroembolizací. Byla proto postupně vytlačena metodami typu CT a MR, které však zdaleka nedosahují stejných kvalit v diagnostice postižení lymfatických uzlin. V současné době zažívá lymfografie renesanci v podobě magnetické rezonance-lymfografie (MRL) za použití nové kontrastní látky (nanopartikule oxidu železa) a zobrazení pomocí MR. Zatím je tato metoda používána zejména ve studiích, ale dosavadní výsledky slibují její perspektivitu (2, 3, 4, 5, 6, (7).

Karcinom děložního těla

Podezření na malignitu - krvácení nebo sanquinolentní výtok v menopauze, nepravidelný cyklus nebo suspektní ultrazvukový nález endometria jsou indikací k provedení

Biopsie endometria cestou:

 • Diagnostické frakcionované kyretáže
 • Hysteroskopie)

s odběrem biopsií endocervikálního kanálu a endometrální sliznice


Histopatologický nález má obsahovat

 • histologický typ nádoru
 • grade nádoru
 • přítomnost nádoru v hrdle (vyžaduje větší obezřetnost, nemění však stadium)

Soubor základních - obligatorních vyšetření

 • anamnéza
 • komplexní gynekologické vyšetření + vyšetření per rektum (2 kvalifikovaní lékaři - objektivizace palpačního nálezu)
 • základní laboratorní vyšetření (základní hematologické vyšetření, biochemie včetně jaterních testů a ledvinných funkcí
 • KSk, HBsAg, HIV se souhlasem pacientky, event. anti HCV + interní vyšetření
 • RTG plic
 • expertní UZ pánve (infiltrace myometria, infiltrace cervixu, postižení adnex)
 • UZ břicha (ledviny, játra) (8)

Soubor fakultativní vyšetření

 • CA125
 • CT malé pánve, břicha
 • MR malé pánve
 • PET/CT
 • cystoskopie
 • rekto-/kolposkopie
 • vylučovací urografie, dynamická scintigrafie ledvin
 • pasáž GIT
 • druhé čtení histologie v případě diagnostické nejistoty nebo v případech hodných zvláštního zřetele

Je nezbytná dostupnost peroperačního histopatologického vyšetření. Předoperační vyšetření (event. doplněné informací z peroperační biopsie) odliší pacientky s vysokým a nízkým rizikem, což je nezbytné pro následný léčebný proces. Pro stanovení kompletního stagingu ZN endometria je zásadní chirurgický výkon.(8)


Karcinom ovarií

Časná diagnostika je obtížná, 75 % žen je zachyceno se symptomy ve stadiu III a IV. Screeningová metoda neexistuje.


Soubor obligatorních vyšetření

 • anamnéza
 • somatické + komplexní gynekologické vyšetření, včetně vyšetření per rektum + odběr cytologie
 • základní laboratorní vyšetření (základní hematologické vyšetření, biochemie včetně
 • jaterních testů a ledvinných funkcí)
 • KSk, HBsAg, HIV se souhlasem pacientky, event. anti HCV + interní vyšetření
 • RTG plic
 • Ca 125 (u žen do 20 let - CEA, hCG, AFP)
 • ultrazvukové vyšetření malé pánve
 • ultrazvukové vyšetření břicha (játra, ledviny)
 • komplexní předoperační interní vyšetření a vyšetření anesteziologem
 • v případě jasného podezření na zhoubný nádor nutná konzultace onkogynekologického centra (9)

Soubor fakultativních vyšetření
 • CT malé pánve, břicha a retroperitonea, ev. NMR
 • Metabolický PET/CT
 • Cystoskopie, intravenózní urografie
 • Rekto-/kolonoskopie, irrigografie, gastroskopie
 • CEA, Ca 19-9, inhibin

Chirurgická intervence patří mezi standardní diagnostické metody maligních ovariálních nádorů.
 • Laparotomický přístup s histopatologickým vyšetřením je základním diagnostickým i terapeutickým výkonem
 • Open laparoskopie či true cut biopsie je alternativou ve výjimečných případech - pouze v onkogynekologickém centru.
 • Klinicky nejasný nález je třeba ověřit pooperační biopsií, na jejímž základě je rozhodnuto o radikalitě léčby.
 • Zcela výjimečně lze stanovit diagnózu na základě klinického nálezu a pozitivní cytologie punktátu - ascitu, pleurálního výpotku (např. pacientky s metastatickým postižením jater, plic, pleury atp., které jsou neúnosné klinicky pro chirurgickou revizi) (9)


Závěr:

Navržený algoritmus stagingových vyšetření je součástí guidelines gynekologických zhoubných nádorů,které byly vytvořeny skupinou odborníků na základě jejich konsensu. Měla by být standardem jak pro diagnostiku tak léčbu zhoubných gynekologických nádorů.


Literatura

 1. Pluta M., Rob L., Svoboda B., Cibula D., Ševčík L., Rokyta Z. Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2009/2010, Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního hrdla.
 2. Jahan N., Narayanan P., Rockall A. Magnetic resonance lymphography in gynaecological malignancies. Cancer Imaging, 2010;10: 85–96.
 3. Rosenberg S. A. Lymphography: A Great Advance, Abandoned. Journal of Clinical Oncology, 2008; 26 (35):5662–5663.
 4. Small W. Jr., Vern T. Z., Rademaker A et all. A prospective trila comparing lymphangiogram, cross-sectional paging, and positron tomography scan in the detection of lymf node metastasis in locally advanced cervical cancer. Am J Clin Oncol, 2010; 33(1): 89–93.
 5. Narayanan P., Iyngkaran T., Sohaib S. A et all. Pearls and pitfalls of MR lymphography in gynecologic malignancy.Radiographics, 2009; 29 (4): 1069–71.
 6. Narayanan P., Iyngkaran T., Sohaib S. A. et all. Magnetic resonance lymphography: a novel technice for lymfnode assessment in gynecologic malignancies. Cancer Biomark, 2009; 5(2): 81–8.
 7. Dimakakos E., Koureas A., Koutoulidis V. et all. Interstitial magnetic resonance lymfography: the clinical effectiveness of a new method. Lymfology, 2008; 41.
 8. Svoboda B., Kubecová M., Rob L., Freitaf P., Pilka R., Chovanec J., Tikovský K., Líbalová P. Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2010, Primární komplexní léčba operabilních stadií zhoubných nádorů endometria.
 9. Robová H., Rob L., Svoboda B., Finek J., Halaška M. J., Fišerová D., Pilka R., Petruželka L., Chovanec J. Guideline gynekologických zhoubných nádorů /GZN/ I, Standard - Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2010