ALTERNATIVNÍ FRAKCIONAČNÍ REŽIMY V RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU. ZHODNOCENÍ AKUTNÍ A POZDNÍ TOXICITY V ADJUVANTNÍ RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU U PACIENTEK LÉČENÝCH ALTERNATIVNÍM FRAKCIONAČNÍM REŽIMEM VE FN MOTOL ZA ROK 2009 – PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Radioterapie; Zhoubné nádory prsu

Téma: Lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 23

Autoři: MUDr. Alexandra Hlaváčová; MUDr. Běla Malinová; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Adjuvantní radioterapie má v terapii karcinomu prsu zřetelně definované postavení.

Po parciálním chirurgickém výkonu snižuje riziko lokální recidivy a event. nutnosti následné radikální mastektomie. Podle poslední aktualizace velké metaanalýzy EBCTCG z roku 2005 snižuje i mortalitu na toto zhoubné onemocnění.

Incidence karcinomu prsu má trvale stoupající trend. Narůstající počet pacientek léčených pro karcinom prsu představuje nezanedbatelně vyšší nároky na radioterapeutické pracoviště. V případě ozařování celého prsu/hrudní stěny standardní frakcionací (á 2,0Gy do 50Gy+-boost v trvání 5 - 7 týdnů) představuje značné nároky na kapacitu lineárních urychlovačů, prodloužení čekacích dob na léčbu, stejně jako poměrně vysoké nároky na compliance pacientek.

Režimy s kratší dobou ozařovacího cyklu s použitím vyšších denních dávek jsou v některých státech (jako je Velká Británie, Kanada) empiricky používané již několik desetiletí. Právě v těchto zemích proběhly i prvé velké převážně multicentrické randomizované studie srovnávající rozličné frakcionační režimy a jejich vliv na výskyt lokálních recidiv a rozsah pozdní toxicity (RMH/GOC, Whelan et al., START A, START B). Výsledky dlouhodobého sledování v těchto studiích (5 - 10 let) jsou velice povzbudivé. Zaznamenaly srovnatelnou míru rizika lokální recidivy i pozdní postradiační morbidity.

Na našem pracovišti jsme zahájili používání akcelerovaného režimu v léčbě karcinomu prsu v roku 2009. Režim 15x2,7Gy, 5fr/ týden, +/- boost 8x2,0Gy byl indikován pro adjuvantní RT na oblast prsu (bez nutnosti ozařování svodné regionální lymfatické oblasti) po parciálním chirurgickém výkonu u pacientek nad 60 let léčených pro nepokročilý karcinom prsu. Vzhledem k tomu že v roce 2009 jsme akcelerovaný režim nově zaváděli, změnilo se později dávkování. T. č. používáme režim 16x2,7Gy +/- boost 8x2Gy dle doporučení NCCN.

Retrospektivně jsem se pokusila zhodnotit soubor pacientek ozařovaných na našem pracovišti v roce 2009 (tj. od 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009). Celkově bylo adjuvantně ozářeno 258 pacientek. Z toho standardní frakcionací 233 pacientek a akcelerovaným režimem 25 pacientek. K hodnocení toxicity byla použita škála dle RTOG/EORTC.

Zaznamenaná akutní kožní toxicita byla výrazně příznivější při akcelerovaném RT režimu. Míra jiné akutní toxicity než kožní byla nevýznamná. Pozdní toxicita akcelerovaného RT režimu zaznamenaná v intervale 3 - 12 měsíců po ukončení RT byla srovnatelná s toxicitou standardně frakcionovaného RT režimu. Vzhledem k relativně krátkému intervalu od zavedení akcelerovaného RT režimu má hodnocení pozdní toxicity v některých aspektech obmezený význam.

Soubor bude nutné samozřejmě dále rozšiřovat a hodnotit v delším časovém horizontu. Každopádně naše dosavadní zkušenosti s uvedeným režimem jsou prozatím velice příznivé. V neposlední řadě je režim pacientkami velice dobře tolerovaný. Znamená zároveň i nižší nároky na kapacitu lineárních urychlovačů, nižší zátěž ošetřujícího personálu a zkrácení čekacích dob na léčbu zářením. Je ekonomicky výhodnější a dle publikovaných výsledků velkých randomizovaných studií v dlouhodobém sledovaní i dostatečně bezpečný. Představuje dobrou alternativu k standardnímu RT režimu hlavně u starších pacientek a pro svoje nesporné výhody má potenciál stát se novým trendem adjuvantního ozařování karcinomu prsu.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013