AMBULANCE PALIATIVNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE VE FN HRADEC KRÁLOVÉ: ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 2008-2010

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 058

Autoři: Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; MUDr. Peter Priester; MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.; prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.

Ambulance paliativní onkologické péče (APOP) ve Fakultní nemocnici (FN) v Hradci Králové zahájila svou činnost k 1. lednu 2008 v rámci vnitřního grantu. Hlavním cílem APOP bylo vytvoření jednotného postupu klinik a oddělení ve FN HK při využití lůžkového fondu v rámci FN v návaznosti na zajištění domácí zdravotní péče, ústavní následné péče (LDN, hospic). APOP obsahuje plně funkční složky pro léčbu bolesti a symptomů souvisejících s onkologickým onemocněním a jeho předchozí onkologickou léčbou (jedná se zejm. o projevy toxicity onkologické léčby).

V APOP bylo ve sledovaném období (1. 1. 2008-31. 12. 2010) léčeno celkem 446 nemocných, 288 žen s průměrným věkem 61 let (věkové rozpětí 20-81 let) a 158 mužů s průměrným věkem 56 let (věkové rozpětí 18-96 let). Podle hodnocení funkční zdatnosti (Performance Status, PS) bylo v kategorii PS-0,8 %, PS-1,54 %, PS-2,33 % a PS-3,5 % nemocných. Průměrný počet ambulantních návštěv (vztaženo na pacienta), u kterých bylo provedeno vyšetření klinickým či radiačním onkologem (interval 1 měsíc), byl 2,4. Průměrný počet ambulantních konziliárních vyšetření a konzultací (vztaženo na pacienta) v rámci FN (interval 1 měsíc) byl 23,7. Průměrný počet konzultací vyžádaných agenturou domácí zdravotní péče nebo rodinou nemocného (interval 1 měsíc) byl 7,4. Průměrný počet konzultací vyžádaných praktickým lékařem (vztaženo na pacienta v intervalu 1 měsíce) byl 1,2. Celkový počet nemocných, kteří zemřeli ve sledovaném období, byl 169 (95 žen s průměrným věkem 69 let, věkové rozpětí 20-81, 74 mužů s průměrným věkem 59 let, věkové rozpětí 18-96 let). Počet nemocných, kteří zemřeli v domácím prostředí, byl 77 (45,6 %), počet nemocných, kteří zemřeli ve zdravotnickém zařízení (FN HK a oblastní nemocnice), byl 51 (30,2 %), počet nemocných, kteří zemřeli v LDN, byl 4 (2,3 %) a v hospici 37 (21,9 %). Celkový výnos za poskytovanou péči byl 6 596 114 Kč, z toho body 692 219, body (v Kč) 698 426 Kč, ZUP (v Kč) 5 897 688 Kč. Celkové náklady na léky byly 2 410 927 Kč. Vyžádaná péče činila 1 818 248 Kč – z toho body (provedeno na APOP) 12 957, body (v Kč) 9 908 Kč. Body (provedeno na jiném oddělení v rámci FN i mimo FN) 1 448 353, body (v Kč) 1 356 810 Kč, ZUP (v Kč) 451 530 Kč. APOP využívá jednotný systém vedení zdravotnické dokumentace, jednotný systém hodnocení kvality a kvantity poskytované zdravotní péče – stanovení „minimální zdravotní péče“. K jejímu zajištění je nezbytně nutné vzájemné propojení všech složek v rámci poskytování zdravotní péče formou spolupráce s praktickými lékaři, zdravotnickým lůžkovým fondem v rámci regionu, včetně hospicové péče a spolupráce s agenturami domácí zdravotní péče.

Podpořeno Výzkumným projektem MZdr. ČR No. 00179906 a Specifickým vysokoškolským výzkumem UK Praha č. 53251.

e-mail: ladislav.slovacek@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012