Amplifikace CCND1 u karcinomu prsu v korelaci s proteinem a dalšími prognosticko-prediktivními parametry

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Prediktivní faktory I

Číslo abstraktu: 025

Autoři: MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; Ing. Dana Knoflíčková; Zina Hanzelková

Cyklin D1 je v kooperaci s estrogenovým receptorem důležitým faktorem odpovídajícím za aberantní proliferační signalizaci u podstatné části mammárních karcinomů. Jeho imunohistologické stanovení bylo přitom donedávna problematické vzhledem k nízké specifitě dostupných protilátek. Předmětem sdělení je studie korelace mezi amplifikací CCND1, imunohistologickým stanovením pomocí nové protilátky SP4 (Labvision) a dalšími parametry.
Studie byla provedena na složených tkáňových blocích (TMA) zahrnujících celkem 110 případů mammárního karcinomu. Kromě řady imunohistologických stanovení byla vyšetřena i amplifikace genů CCND1 a Her2/neu pomocí FISH.
Vysoká hladina proteinu (nad 80% nádorových buněk) byla zjištěna u 30% nádorů, střední (50–80 %) u 27 %, nízká (10–50 %) u 27 % a velmi nízká (pod 10%) u 15% nádorů. Amplifikace genu pro cyklin D1 (CCND1) byla nalezena u 14% nádorů a významně pozitivně korelovala s hladinou proteinu, i když zároveň podstatná část karcinomů s vysokou hladinou proteinu amplifikaci nemá. Nebyl zastižen ani jeden případ společné amplifikace CCND1 s Her-2/neu (jeho amplifikace nalezena ve 13%). Hladina cyklinu D1 pozitivně korelovala s estrogením i progesteronovým receptorem, i když existují sporadické nádory s vysokou hladinou cyklinu D1 při negativních receptorech. Neprokázali jsme významnou korelaci cyklinu D1 (amplifikace ani protein) s proliferací a gradem nádoru, potenciálně zajímavá však je vyšší frekvence amplifikace CCND1 u karcinomů s uzlinovými metastázami v době diagnózy (20% oproti 7% u karcinomů bez uzlinových metastáz). Karcinomy se středními a vyššími hladinami cyklinu D1 a/nebo CCND1 amplifikací prakticky neexprimují cytokeratin 5/6 (marker bazálního fenotypu)
Protilátka SP4 se jeví jako dobrý nástroj k imunohistologickému stanovení hladiny cyklinu D1. Vysoké hladiny proteinu se však jeví být pouze v části nádorů podmíněny amplifikací CCND1. Tato amplifikace by, na rozdíl od pouhého zvýšení hladiny proteinu, mohla být negativním prognostickým parametrem, definujícím rizikovou skupinu odlišnou od nádorů s Her-2 amplifikací a od nádorů bazálního fenotypu.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NR 8270-3

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2006