ANALÝZA EXPRESE METHALOTHIONEINU Z VOLNĚ CIRKULUJÍCÍ MRNA V SÉRU JAKO POTENCIÁLNÍHO BIOMARKERU KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 269

Autoři: Bc. Michaela Fojtů; Mgr. Kristýna Hudcová; MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.; Markéta Sztalmachová; Mgr. Martina Raudenská, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; doc., RNDr. Michal Masařík, Ph.D.

Východiska:

Karcinom prostaty (CaP) je celosvětově druhým nejběžnějším maligním onemocněním u mužů, jehož incidence v mnoha zemích neustále stoupá. Česká republika patří mezi státy s průměrným výskytem tohoto onemocnění. Přesto je CaP v České republice třetím nejčastějším zhoubným one­mocněním hned za karcinomem plic a kolorektálním karcinomem. Při tomto onemocnění dochází k alteraci metabolizmu Zn2+, což může ovlivnit metabolizmus asociovaných iontů kovů a v důsledku toho také expresi specifických proteinů. Tyto proteiny včetně metalothioneinů ionty kovů vážou. Cílem této studie bylo optimalizovat separační protokol založený na paramagnetických mikročásticích, analyzovat expresní profil genu pro metalothionein 2 (MT2A) ve volně cirkulující mRNA v séru pacientů s CaP a porovnat jej s vzorky kontrolními. Dále bylo naším cílem prověřit, zda dysregulované hodnoty exprese MT2A souvisí s progresí onemocnění.

Materiál a metody:

V rámci studie byla analyzována exprese MT2A z volně cirkulující mRNA v séru. Byla analyzo­vána séra klinicky charakterizovaných pacientů s karcinomem prostaty společně se séry kontrolními. Volně cirkulující mRNA ze sér byla izolována pomocí paramagnetických mikročástic s imobilizovaným streptavidinem (mRNA Isolation Kit, Roche, Švýcarsko). Po přepisu byla cDNA analyzována kvantitativní RT-PCR s využitím fluorescenčně značných DNA sond TaqMan®Gene Expression Mix (Applied Biosystems, USA). Exprese MT2A byla analyzována kompara­tivní AACt metodou s využitím p-aktinu jako endogenní kontroly.

Výsledky:

Magnetické mikročástice, využité pro izolaci mRNA, se ukázaly být velmi pří­nosnými. Toto metoda izolace je velmi rychlá, nevyžaduje velké vstupní množství vzorku a navíc je zamezeno kontaminaci genomovou DNA, díky níž odpadá nutnost použití DNáz. S využitím biostatistických metod byla pozorován statisticky významný rozdíl v expresi MT2A mezi pokusnou a kontrolní skupinou sér, hodnoty exprese MT2A vykazoval souvislost s Gleasonovým skóre.

Závěr:

Přínosem stanovení exprese MT2A z volně cirkulující mRNA pomocí magne­tických mikročástic je mimo výše uvedené také nízká cena a snadná manipulace, které tuto metodu zpřístupňují pro klinickou praxi a vysokokapacitní ana­lýzy. Výsledky analýzy sér pacientů s karcinomem prostaty vypovídají o zvýšené expresi MT2A a její možné souvislosti s agresivitou onemocnění. MT2A by se tak mohl stát novým biomarkerem karcinomu prostaty, a doplnit tak dnes v klinické praxi zavedené stanovení koncentrace PSA, a učinit tak toto vyšetření selektivnějším.

Práce byla podpořena grantovým projektem CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013