ANALÝZA EXPRESE PIWIL PROTEINŮ A VYBRANÝCH PIRNA U RENÁLNÍHO KARCINOMU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 183

Autoři: Mgr. Robert Iliev; MUDr. Michal Staník; doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.; MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

Piwi-interacting RNA (piRNA) je nově objevená třída krátkých nekódujících RNA. PiRNA byly poprvé identifikovány v zárodečných buňkách různých druhů živočichů. Vážou se na PIWI proteiny, což je podrodina proteinů typu Argonaut. Argonautové proteiny jsou vysoce konzervovaná skupina proteinů, rozdělená do tříd Ago a Piwi. U lidí byly identifikovány čtyři geny Ago a čtyři geny Piwi. Rodiny Piwi proteinů u lidí zahrnuje PIWIL1, PIWIL2, PIWIL3 a PIWIL4. Ago proteiny vážou miRNA a siRNA a podílejí se na posttranskripční regulaci genové exprese. Jejich exprese byla pozorována téměř ve všech tkáních lidského těla. Piwi proteiny vážou pouze piRNA a jejich fyziologická exprese byla donedávna pozorována hlavně v zárodečných a kmenových buňkách. Nedávné studie naznačují, že deregulovaná exprese Piwi proteinů je společná mnoha typům nádorů. Ukazuje se, že exprese Piwi proteinů může korelovat s klinickými parametry a s horší prognózou u pacientů s nádorem prsu, cervixu, vaječníku, střev a dalších. PiRNA jsou krátké jednořetězcové RNA o délce 26–31 nukleotidů. Podílejí se na umlčování transponovatelných elementů a předpokládá se, že se podílí také na sekvenčně specifických modifikacích chromatinu. Změněná exprese piRNA byla pomocí sekvenačních a čipových technologiíí zjištěna u nádorů prsu a žaludku. Pro náš pilotní výzkum jsme k analýzám vybrali kromě PIWIL proteinů i piR-651 a piR-823, jejichž deregulovaná exprese byla zjištěna u nádoru žaludku.

Soubor pacientů a metody:

Ve studii byla použita nádorová a příslušná nenádorová tkáň 56 pacientů s renálním karcinomem. Z tkání byla izolována celková RNA a pomocí metody RT-qPCR byla zkoumaná exprese Piwi genů a vybraných piRNA. Provedli jsme srovnání hladin studovaných genů mezi nádorovou a nenádorovou tkání a korelovali je s klinicko- patologickými daty (stage, grade, RFS, OS) pacientů s renálním karcinomem.

Výsledky:

Výsledky studie budou součástí sdělení.

Závěr:

V naší studii jsme analyzovali expresi Piwi genů a vybraných piRNA v nádorové a nenádorové tkáni pacientů s renálním karcinomem.

Tato studie byla podpořena grantem IGA MZČR NT13547-4/ 2012 a Institucionálními zdroji pro Podporu výzkumných organizací poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví České republiky v roce 2012.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014