Analýza exprese VEGF, Flt-1, Flk-1, nestinu a MMP-9 v souvislosti s patogenezí a progresí astrocytárních nádorů

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Prognostické a prediktivní faktory

Číslo abstraktu: 017

Autoři: MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.; Mgr. Petra Knížetová, Ph.D.; K. Krepopová; Mgr. Veronika Krejčí; MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D.

Astrocytární nádory, zejména jejich „high-grade“ formy, patří mezi mozkové nádory, které se vyznačují silnou angiogenní aktivitou. Naše imunohistochemická studie analyzuje expresi vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), jeho receptorů (Flk-1 a Flt-1),intermediálního filamentálního proteinu nestinu, který se podílí na vývoji centrálního nervového systému a MMP-9 z rodiny matrix-metaloproteináz, jež se uplatňují v regulaci nádorové invaze a angiogeneze. Cílem studie bylo hodnocení významu exprese VEGF, jeho receptorů, nestinu a MMP-9 v astrocytomech vzhledem ke gradingu. Imunohistochemická detekce byla prováděna na souboru tkáňových vzorků zalitých do parafínu celkem od 69 pacientů; 32 s „low-grade“ a 37 „high-grade“ astrocytomy. Pro nepřímou imunodetekci byly použity komerčně dostupné protilátky proti VEGF, Flk-1, Flt-1, nestinu, CD34 and MMP-9. Exprese receptorů Flt-1 a Flk-1 nevykazovala žadný signifikantní rozdíl ve skupině „low-grade“ a „high-grade“ astrocytomů. Exprese VEGF a MMP-9 byla zvýšena ve skupině „high-grade“ tumorů (p < 0,026; p < 0,024). Dále byla nalezena vyšší exprese nestinu v nádorových astrocytech i endoteliálních buňkách u „high-grade“ tumorů (p < 0,007; p < 0,003). Zvýšení exprese VEGF v „high-grade“ astrocytomech může následně vést k aktivaci signálních drah umožňujících přežití buněk regulujících angiogenezi a migraci. Výsledky exprese nestinu a MMP-9 rovněž ukazují na jejich pravděpodobnou úlohu v neoangiogenezi i nádorové proliferaci.

Práce byla podpořena granty: IGA MZ ČR NR/7828-3 a MŠM 6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008