Analýza mikroRNA u pacientov s kolorektálnym karcinómom

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Posterová sekcia

Číslo abstraktu: p05

Autoři: Ing. Miroslava Šarlinová, Ph.D.; doc .RNDr Erika Halašová, Ph.D.

 Úvod: Predpokladom úspešnej liečby ná­dorového ochorenia je v mnohých prípadoch jeho včasná diagnostika. Jednou z možností, ako nájsť nové spôsoby molekulárnej detekcie nádorového ochorenia, je využitie skupiny no­voobjavených krátkych molekúl RNA mikroR­NA (miRNA), ktoré sú považované za novodobé biomarkery onkologických ochorení.

miRNA sú významné regulátory génovej ex­presie, ktoré kontrolujú fyziologické i patologické procesy v organizme. Tvoria skupinu nekódujúcich jednoreťazcových úsekov RNA, ktorých dĺžka sa pohybuje v rozmedzí 19 - 25 nukleotidov. Rôzne štúdie opisujú, že miRNA dokážu pôsobiť ako onkogény alebo nádorové supresory. Podieľajú sa na riadení proteosyntézy, sú schopné regulo­vať aktiváciu génov na posttranskripčnej úrovni a zúčastňujú sa na regulácii bunkového cyklu.

Metodika a materiál: V rámci štúdie bola analyzovaná expresia mikroRNA u 35 pacientov s diagnostikovaným kolorektálnym karcinómom a 30 kontrolných, zdanlivo zdravých jedincov. Zo vzoriek periférnej krvi bola vyizolovaná cel­ková RNA a pomocou kvantitatívnej Real-Time PCR stanovená expresia 5 mikroRNA (miR-143, miR-221, miR-21, let-7a, miR-155). Na stanovenie vhodnej endogénnej kontroly a normalizáciu dát boli testované tri referenčné gény (RNU6B, RNU44, RNU48).

Výsledky: Na základe výsledkov softvéru GenEx sme na normalizáciu expresie študova­ných mikroRNA použili ako vnútornú kontrolu referenčný gén RNU48. Hladiny miRNA sme tiež korelovali s vybranými klinicko-patologickými parametrami pacientov. Štatistické hodnote­nie sme realizovali použitím Mann-Whitney a Kruskall-Wallis testu.

Záver: Stanovenie expresných profilov miRNA z krvi pacienta patrí medzi moderné spô­soby identifikácie biomarkerov na skorú diagnó­zu nádorových ochorení a určenia prognózy či liečebnej odpovede pacientov.

Práca bola podporená grantom Ministerstva školstva SR APVV-0412-11

 

Datum přednesení příspěvku: 5. 2. 2017