APLIKACE MODERNÍ BIOANALYTICKÉ METODY PRO MONITOROVÁNÍ MNOŽSTVÍ DOXORUBICINU V SRDEČNÍ TKÁNI PRO HODNOCENÍ KARDIOTOXICITY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 280

Autoři: Mgr. Markéta Komínková; Ing. Iva Blažková; Mgr. Natalia Vladimirovna Cernei; Mgr. Ondřej Zítka; doc., RNDr. Michal Masařík, Ph.D.; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; Mgr. Markéta Vaculovičová (Ryvolová), Ph.D.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; doc.Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Východiska:

Využití doxorubicinu je limitováno z důvodu jeho vysoké kardiotoxicity, kdy může docházet až k srdečnímu selhání. Mechanizmus nežádoucích účinků funguje pravděpodobně na bázi vyvolání oxidativního stresu v kardiomyocytech a následném rozvrácení enzymatického systému mitochondrií, které způsobuje jejich dysfunkci. Cílem této práce bylo využít jednoduchou moderní analytickou metodu pro sledování hladiny doxorubicinu v extraktech připrave­ných z potkaního srdce jako základní metodický přístup pro hodnocení kardiotoxicity.

Materiál a metody:

Jako experimentální model byl použit potkan out-bredního kmene Wistar albino z konvenčního chovu LF Masarykovy univerzity v Brně, do nějž byl in vivo aplikován DOXO. Po jeho usmrcení byly vyjmuty or­gány a pořízeny snímky jejich fluorescence. Ze srdce byl poté připraven extrakt a podroben HPLC analýze.

Výsledky:

DOXO vykazuje silnou fluorescenci, což lze pozorovat na obr. 1 nejvíce u srdce, jater a částečně slezíny. Ledviny vyka­zovaly fluorescenci nižší. Výsledky HPLC analýzy srdečního extraktu vykazovaly značný rozdíl mezi píkem samotného DOXO a píkem srdce potkana po aplikaci DOXO. Pozorovali jsme signifikantní snížení koncentrace doxorubicinu, a to při­bližně o 80 °%, což lze přisoudit změně redoxního stavu DOXO.

Závěr:

Podařilo se nám navrhnout vhodnou metodu pro kvantifikaci doxorubicinu ve vzorcích srdeční tkáně potkana. V rámci této studie jsme potvrdili, že po aplikaci DOXO ke vzorku potkaního srdce dochází k jeho chemickým změnám, které mají za ná­sledek úbytek koncentrace původně aplikovaného DOXO vlivem přeměny na chemicky odlišné sloučeniny. Tyto předběžně získané výsledky poskytují před­poklad, že budeme v budoucnu schopni v navazujících experimentech po­mocí těchto dvou metod sledovat postup chemické změny DOXO v kombinaci s in vivo fluorescenčním zobrazením přímo v laboratorním zvířeti.

Práce byla finančně podpořena projekty MSMT 6215712402 a CYTORES GA ČR P301/10/0356 a NANOLABSYS CZ.1.07/2.3.00/20.0148. 

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013