Asporin ovlivňuje migrační a invazní schopnosti nádorových buněk prsu

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ I.

Číslo abstraktu: 014

Autoři: Mgr. Dana Šimková; MUDr. Gvantsa Kharaishvili; Mgr. Jan Bouchal

Úvod: Glykoprotein asporin, člen rodiny small leucine rich repeat I, je intenzivně studován v sou­vislosti s osteoartritidou. Asporin je zvýšeně exprimován u rychle se remodelujících tkání a jeho abnormální exprese byla detekována i u některých typů nádorů. Jeho konkrétní role v progresi nádoru a metastazování není známa, ukazuje se ovšem, že je schopen aktivovat koordinovanou invazi buněk nádoru s fibroblasty asociující s nádorem.

Materiál a metody: Invazní buněčné li­nie izolované z nádoru prsu byly kultivovány v běžných podmínkách a ve 3D kultuře (matrice Alvetex®). Jednotlivé knock-in a knock-out mo­dely byly testovány pomocí kvantitativní PCR, western blot analýzy a přístroje RTCA na detekci adheze/migrace/invazivity v reálném čase. Jako bariéra při invazních testech byla použita vrstva kolagenu I a pro chemoatrakci bylo použito fetální bovinní sérum.

Výsledky: V porovnání se standartní kulti­vací byla exprese asporinu signifikantně zvýšena u buněk Hs578t kultivovaných na polystyrenové matrici Alvetex®. U knock-in ani u knock-out buněk jsme nepozorovali žádné morfologické změny. Invazní schopnost přes kolagenovou zátku u knock-in modelu MDA MB 231 byla snížena, stejně jako adheze a migrace. Adheze knock-outmodelu HS578t byla signifikantně vyš­ší v porovnání s netransfekovanými buňkami. Invazivita všech tří klonů tohoto modelu byla snížena oproti kontrole.

Závěr: Knock-in a knock-out modely ukázaly rozdílný efekt asporinu na invazní a migrační chování buněk. Abnormální exprese asporinu v rámci komplexní interakce nádoru s mikroprostředím může mít vliv na zvýšenou motilitu bu­něk a tím přispívat ke vzniku a progresi metastáz.

Podpořeno grantem MZČR NT13573, NS9956 A 1960/11.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016