AVASTIN V 1. LINII LÉČBY METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU – NAŠE ZKUŠENOSTI

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 44p

Autoři: MUDr. Vlastimila Čmejlová; MUDr. Darja Šustrová; MUDr. Kateřina Kubáčková; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Úvod:

Metastatický karcinom prsu je nevyléčitelné onemocnění a cílem léčby je prodloužení života pacientky při zachování či zlepšení jeho kvality. Bevacizumab je monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endotelovému faktoru (VEGF), která působí významnou inhibici angiogeneze. Pacientky s „triple negativním“ metastatickým karcinomem prsu vykazují zvýšenou hladinu VEGF (vascular endothelial growth factor), což je spojeno se snížením DFS (disease free survival ) a PFS (progression free survival). „Triple-negativní" karcinom představuje agresivní formu karcinomu prsu, která se může vyskytovat u pacientek v každém věku, častěji však tomu bývá u mladších pacientek a nosiček BRCA1 mutace. Bevacizumab v kombinaci s paclitaxelem statisticky významně prodlužuje PFS - 11,8 měsíce oproti 5,9 měsíců u paklitaxelu samotného. Na základě studií fáze III (AVADO, E2100, RIBBON-1) které prokázaly přínos bevacizumabu v 1. linii MBC je tento preparát od roku 2011 registrován v České republice. Přidání bevacizumabu nezvyšuje toxicitu chemoterapeutických režimů. Nejvýznamnějšími nežádoucími účinky bezvacizumabu jsou arteriální a žilní tromboembolismus, proteinurie, gastrointestinální krvácení, píštěle a perforace.

Cílem našeho sdělení je prezentace souboru pacientek léčených na našem pracovišti v letech 2012 až 2013 kombinací bevacizumab + paklitaxel v první linii MBC. Byla hodnocena účinnost terapie, profil a intenzita vedlejších účinků včetně kvality života.

Charakteristika souboru:

8 pacientek s metastatickým „triple negativním“ invazivním duktálním karcinomem prsu ve věku 34 - 68 let, medián věku 46 let, které absolvovaly adjuvantní onkologickou léčbu a zrelabovaly do vzdálených orgánů. Pouze jedna pacientka byla primárně generalizovaná, ale pro interní komorbidity nevhodná k léčbě antracykliny. 2 pacientky absolvovaly rebiopsii k potvrzení histologie. Ostatní pacientky rebioptovány nebyly pro méně než 6ti měsíční odstup od ukončení adjuvantní léčby. Všechny pacientky byly v dobrém stavu ECOG 0-1. Lokalizace metastáz: játra 4x, skelet 2x, lymfatické uzliny 3x, plíce 3x, kontralaterální prs 1x, CNS 1x, sítnice 1x, peritoneální dutina 1x, ovaria 1x.

Metodika:

Paklitaxel + bevacizumab ve 4týdenním režimu – paklitaxel 90mg/m2 D 1,8,15 a bevacizumab 10mg/kg D 1 a 15 s premedikací setrony, kortikoidy a antihistaminiky.

Výsledky:

Pacientky k 1. září 2013 absolvovaly celkem 67 cyklů chemoterapie, medián je 5 cyklů. Nejvyšší počet podaných cyklů bylo 18, nejmenší počet 3 cykly. Redukce dávkování o 25 % bylo provedeno pouze u jedné pacientky pro neutropenii G3 po prvním cyklu chemoterapie. Nejdelší doba trvání léčby do progrese onemocnění byla 18 měsíců, nejkratší 3 měsíce, medián 4 měsíce. Hematotoxicita G3 byla zaznamenána pouze v jednom případě, anemie, proteinurie a neuropathie byly G2. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem bylo krvácení ze zažívacího traktu u nejdéle léčené pacientky (po 18ti cyklech) a bylo důvodem k ukončení terapie. V současnosti 4 nemocné léčbu ukončily pro progresi onemocnění a z toho 2 již zemřely, 4 nemocné v léčbě pokračují bez redukce v dávkování. Tolerance terapie byla všemi pacientkami dosud hodnocena kladně, kvalita života byla zachována.

Závěr:

Kombinace paklitaxel s bevacizumabem v první linii metastatického HER2 negativního karcinomu prsu je účinná, bezpečná a velmi dobře tolerovaná pacientkami s metastatickým „triple negativním“ karcinomem prsu.

Literatura:

  1. Robert, Nicholas J.; Dieras, Veronique; Glaspy, John; et al.: RIBBON-1: Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase III Trial of Chemotherapy With or Without Bevacizumab for First-Line Treatment of Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative, Locally Recurrent or Metastatic Breast Cancer. Journal of Clinical Oncology. 2011;29(10): 1252-1260.
  2. Miles, David W.; Chan, Arlene; Dirix, Luc Y.; et al.: Phase III Study of Bevacizumab Plus Docetaxel Compared With Placebo Plus Docetaxel for the First-Line Treatment of Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Metastatic Breast Cancer. 32nd Annual San Antonio Breast Cancer Symposium Location: San Antonio, TX DEC 09-13, 2009, Journal of Clinical Oncology. 2010;28(20): 3239-3247.
  3. Miller, Kathy; Wang, Molin; Gralow, Julie; et al.: Paclitaxel plus bevacizumab versus paclitaxel alone for metastatic breast cancer. New England Journal of Medicine. 007;357(26): 2666-2676 .
  4. Petráková, Katarína: Avastin in the treatment of breast cancer. [Article in Czech]. Klinická Onkologie. 2011;24(2):101-5.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013