Axitinib v sekvenční léčbě metastatického renálního karcinomu

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Zhoubné nádory ledvinného parenchymu

Číslo abstraktu: 035

Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

V terapii metastatického karcinomu ledviny (mRCC) se uplatňuje řada cílených léků, které patří do skupiny inhibitorů receptoru pro vaskulární růstový faktor (VEGFRi) nebo mezi inhibitory molekuly mammalian target of rapamycin (mTOR). Protože většina nemocných je stále v dobrém celkovém stavu i po progresi na systémové terapii první linie, byly vypracovány strategie sekvenční léčby mRCC - VEGFRi-VEGFRi-mTOR a VEGFRi- mTOR-VEGFRi. Naopak konkomitantní terapie s využitím více cílených léků ve studiích jen zvyšovala toxicitu a cenu léčby bez viditelného efektu na přežití nemocných.

Axitinib je nový tyrozinkinázový inhibitor s vysokou afinitou pro receptory VEGFR- 1, -2 a -3. Byl registrován na základě studie fáze AXIS srovnávající axitinib a sorafenib u nemocných    s progresí    na    jedné    linii    systémové    terapie    (sunitinib,    bevacizumab s interferonem-α, temsirolimus, cytokiny). Do studie AXIS bylo zařazeno 723 nemocných. Ve skupině nemocných léčených axitinibem dosáhla doba do progrese 8,3 měsíce ve srovnání s 5,7 měsíce pro sorafenib (p=0,0001). Medián celkového přežití byl ve studii AXIS pro obě ramena stejný: 20,1 měsíce pro axitinib a 19,2 měsíce pro sorafenib. Nejčastějšími toxicitami axitinibu stupně 3-4 byly hypertenze (16%), průjem (11%), únava (11%), nechutenství (5%) a hand-foot syndrom (5%). Podobně jako u jiných VEGFRi byla hypertenze spojená s vyšším klinickým účinkem léku, molekulární prediktory účinku zatím nejsou dobře prozkoumané a validované. Axitinib je v současnosti lékem volby jako druhá linie při sekvenční strategii VEGFRi-VEGFRi-mTOR.

Na základě dostupných údajů ve smyslu evidence-based medicine nelze jednoznačně upřednostnit sekvenci VEGFRi-VEGFRi-mTOR (u této sekvence je v současnosti možná úhrada všech tří linií ze zdravotního pojištění bez dalších žádanek na pojišťovnu) nebo VEGFRi-mTOR-VEGFRi (první dvě linie jsou hrazené, o úhradu třetí linie v této sekvenci je nutné žádat pojišťovnu). Rozhodování o nasazení léků se řídí zkušeností lékaře, komorbiditami nemocného a profilem toxicity, který je  odlišný pro inhibitory mTOR a VEGFRi. U inhibitorů mTOR je potřeba vzít v úvahu vyšší výskyt hyperglykémie, hyperlipidémie, poškození plicních funkcí a imunosuprese, u VEGFRi hypertenzi, průjem, mukositidu, kožní toxicitu a kardiovaskulární příhody.

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014