Banka biologického materiálu v Masarykově onkologickém ústavu

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: V. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 057p

Autoři: Ing. Dana Knoflíčková; Tamara Šmerdová; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

V oblasti molekulární biologie dochází v posledních dvou desetiletích k výraznému rozvoji. Spolu s tím nabývá na významu dostupnost nativní tkáně a dalšího biologického materiálu, která je základním požadavkem pro rozvoj a validaci nových molekulárně biologických metod, založených na testování nukleových kyselin a proteinových analýzách. Archivovaná nativní tkáň, v případě relapsu onemocnění individuálního pacienta, může také sloužit k prognostickým a prediktivním účelům.

Banka biologického materiálu (BBM) v Masarykově onkologickém ústavu byla založena v listopadu roku 2000. Organizuje sběr, identifikaci, uchovávání, výdej a kontrolu kvality uložených vzorků. Dále zajišťuje nepřetržitou kontrolu zařízení sloužícího k vlastní archivaci biologického materiálu. Nezbytná je také dostupnost relevantních klinických dat k uloženým vzorkům, která jsou pro význam banky biologického materiálu klíčová.

BBM v Masarykově onkologickém ústavu je zaměřena především na vybrané nádorové lokality, a to nádory prsu a střev, melanomy, nádory ledvin a nádory gynekologické. Archivovány jsou nejen primární nádory a metastázy, ale je-li dostupná, i tkáň nenádorová.

Až do roku 2006 byly veškeré vzorky uloženy hlubokomrazícím boxu při teplotě -80°C. V lednu roku 2007 došlo k vybudování nového kryoskladu přímo na Oddělení onkologické a experimentální patologie, který umožňuje archivaci vzorků v parách kapalného dusíku při teplotě -150°C. Stávající vzorky tkání i sér byly za přesně definovaných podmínek přestěhovány z hlubokomrazícího boxu a nově definitivně naskladněny. Vzorky sbírané od dubna roku 2007 jsou již archivovány přímo v dusíkových parách. Tento způsob uskladnění garantuje udržení nižší a stabilnější teploty v porovnání s hlubokomrazícím boxem. Kontaminace ústící z uložení tkání přímo v kapalném dusíku je potlačena archivací vzorků pomocí dusíkových par.

Společně s kryoskladem byla vybudována také nová laboratoř. Zde jsou prováděny jednak speciální imunohistochemické a hybridizační metody a dále izolace nukleových kyselin z nativních i fixovaných tkání. Od roku 2007 bylo provedeno přes 1022 izolací nukleových kyselin (716 z nativního materiálu).

Materiál z BBM je dostupný interním i externím žadatelům. Pro požadavky na výběr jsou vypracovány detailní žádosti, přístupné na webových stránkách Masarykova onkologického ústavu.

V posledních dvou letech bylo vydáno 658 vzorků tkání a 224 vzorků sér. Z lokalit převládaly nádory prsu, které činí přes 45% každoročně nově naskladněných vzorků tkání.

V průběhu minulých dvou let také docházelo ke zkvalitňování provozu BBM (vypracování operačních procedur pro řízení chodu BBM, sledování času přerušení cévního zásobení ve spolupráci s týmy operačních sálů, archivace zdravých tkání do RNA Lateru, testování nových způsobů zamrazení tkání, instalace zvedacího zařízení pro snadnější manipulaci se vzorky).

V současnosti je v BBM Oddělení onkologické a experimentální patologie uloženo přes 4 300 tkání tj. přes 14 500 vzorků, dále přes 2 000 sér tj. cca 6 200 vzorků. Ve stabilizačním roztoku RNALater je archivováno přes 1 500 tkání tj. cca 2 500 vzorků.

Současné využití banky biologického materiálu spočívá především v poskytnutí nádorové tkáně jako modelového materiálu pro řešení výzkumných či grantových projektů MOÚ a to i v rámci zahraniční spolupráce.

Pro budoucí využití je uvedený materiál velice cenný z hlediska dalších projektů na různých úrovních výzkumu a také pro individuální predikci odpovědi nemocného na navrhovanou terapii.


Projekt podpořen výzkumným záměrem MZO MOU 2005

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009