Banka biologického materiálu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 230p

Autoři: Ing. Dana Knoflíčková; MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

Nové vědecké a technologické pokroky v oblasti genomové a proteomové analýzy umožňují stále detailnější poznávání dynamiky a funkčních aspektů onemocnění.

Dostupnost nativní nefixované tkáně a dalšího biologického materiálu je základním požadavkem pro rozvoj a validaci nových molekulárně biologických metod, založených na testování nukleových kyselin a proteinových analýzách. Archivovaná nativní tkáň, v případě relapsu onemocnění individuálního pacienta, může také posloužit k prognostickým a prediktivním účelům.

Banka biologického materiálu (BBM) v Masarykově onkologickém ústavu byl založena koncem roku 2000. Archivuje veškeré maligní, metastatické či zdravé tkáně a od roku 2005 také krevní séra.

V současnosti jsou v ní uloženy vzorky tkání od 5861 pacientů (tj.přes 19 000 alikvotů tkání) spolu se vzorky sér od 3250 pacientů (tj. přes 9 100 vzorků sér).

BBM organizuje sběr, identifikaci, uchovávání, výdej a kontrolu kvality uložených vzorků. Dále zajišťuje nepřetržitou kontrolu zařízení sloužícího k vlastní archivaci biologického materiálu. Samozřejmá je také dostupnost relevantních klinických dat, která jsou pro význam BBM klíčová. Materiál z BBM je dostupný interním i externím žadatelům na základě žádosti, přístupné na webových stránkách Masarykova onkologického ústavu.

Až do roku 2006 byly veškeré vzorky uloženy v hlubokomrazícím boxu při teplotě –80 °C.

V roce 2007 došlo k vybudování nového kryoskladu přímo na Oddělení onkologické a experimentální patologie a tím ke změně v uskladnění vzorků pomocí par tekutého dusíku. Stávající vzorky byly za přesně definovaných podmínek přestěhovány a nově naskladněny k definitivní archivaci. Vzorky sbírané od roku 2007 jsou již přímo archivovány v dusíkových parách.

V průběhu posledních tří let také docházelo ke zkvalitňování provozu BBM (vypracování operačních procedur pro řízení chodu BBM, sledování času přerušení cévního zásobení ve spolupráci s týmy operačních sálů, archivace tkání do RNA Lateru, zdokonalení technik při odběru vzorků, vznik nového formuláře informovaného souhlasu aj.).

V laboratoři BBM jsou prováděny izolace nukleových kyselin nejen z nativních, ale také z fixovaných tkání. V minulém roce byly testovány různé způsoby izolace RNA ze vzorků, získaných pomocí laserové mikrodisekce (Leica) ze zmrazených nativních tkání. Jednalo se zejména o tkáňové vzorky invazivních karcinomů prsu. Testovali jsme množství disekované tkáně invazivního tumoru a nenádorového stromatu nutné k dosažení adekvátního výtěžku izolované RNA pro další experimenty. Dále byl testován vliv délky trvání samotné disekce a dalších faktorů na kvalitu izované RNA.

Hlavním úkolem BBM je poskytnutí kvalitního nativního materiálu, který lze využít nejen pro výzkumné a grantové projekty MOÚ či dalších pracovišť, ale který by také napomohl ovlivnit terapeutické procesy individuálního pacienta.

Od září 2009 se MOÚ stal přidruženým členem konsorcia BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure). Iniciativa ústavu v této oblasti pokračovala a v současné době vyvrcholila přijetím žádosti (v podobě projektu) na plné členství MOÚ v konsorciu ESFRI (European Strategy for Research Infrastructure) – BBMRI jako první výzkumně-zdravotnické organizace v České republice.

Cílem předpokládaného projektu je dobudování, případně vznik de-novo, rozvoj a provoz významného množství bank biologického materiálu v České republice, propojených vzájemně i do evropské výzkumné infrastruktury.

Práce vznikla za podpory MŠMT pro projekt BBMRI_CZ (LM2010004)

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011