Bevacizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Cytostatická a biologická léčba nádorů plic a pleury

Číslo abstraktu: 025

Autoři: prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.

VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor) je nejdůležitějším mediátorem nádorové angiogeneze, bylo proto na něj a jeho signální cestu v endotelových buňkách zaměřena pozornost při hledání možností, jak inhibicí nádorové angiogeneze znemožnit progresi nádoru. Do praxe zatím byl pro léčbu NSCLC zaveden a v EU registrován bevacizumab. Bevacizumab (Avastin®) je protilátka proti růstovému faktoru cévního endotelu (VEGF). Blokáda VEGF vede k celé řadě změn v nádorové cévní síti, výsledkem je m.j. poškození cévního zásobení nádoru, vyšší dostupnost souběžně podávaných léků v nádoru či nižší schopnost nádorových buněk pronikat do krevních cév a vytvářet hematogenní metastázy. Přidání bevacizumabu k chemoterapeutické kombinaci karboplatina/paklitaxel v první linii vedlo v jedné studii 3. Fáze klinického zkoušení k prodloužení střední doby přežití poprvé nad hranici jednoho roku - 10,3 vs 12,3 měsíce. Ve druhé studii fáze 3 u kombinace cisplatina/gemcitabin bylo prodloužení přežití statisticky nevýznamné, avšak v rameni se samotnou chemoterapií bylo dosaženo neobvykle dlouhého přežití 13,1 měsíce. Vysvětlením může být i skutečnost, že většině nemocných byly podány další linie léčby. Primární cíl studie bylo prodloužení doby přežívání do progrese a tento hlavní cíl studie byl splněn. Bevacizumab není indikován u nemocných s epidermoidním karcinomem, jinak nejsou k dispozici žádná kriteria, která by vylučovala přidání bevacizumabu k chemoterapii. Bevacizumab je registrován k léčbě nemalobuněčného karcinomu plic v kombinaci s chemoterapií, po ukončení chemoterapie je nutno v léčbě bevacizumabem pokračovat až do progrese nemoci.

Podpořeno výzkumným záměrem MZ00000064211.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009