Bilaterální testikulární germinální tumory.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXII. Testikulární nádory

Číslo abstraktu: 192p

Autoři: MUDr. Petra Kubánková; prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Zuzana Donátová; MUDr. Martin Foldyna; MUDr. Martin Kupec; MUDr. Jana Nepomucká, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Úvod

Nádory varlat tvoří 1-1,5% malignit u mužů. Testikulární germinální tumory (TGT) ve věkové skupině mužů 15-35 let patří mezi nejčastější zhoubné novotvary vůbec. Bilaterální testikulární germinální tumory /BTGT/jsou vzácné. Pacienti s bilaterálními testikulárními nádory tvoří 2-5% všech pacientů s TGT. Je zde patrná jistá tendence k vzestupu incidence v důsledku zlepšující se léčby prvního nádoru varlete a i v důsledku narůstající incidence TGT. BTGT dělíme na synchronní postihující 0,1-0,8% pacientů s TGT a na metachronní s incidencí 1-3% pacientů s TGT.

Pacienti a metody

V letech 1982 až 2008 bylo na onkologickém oddělení FTNsP dispenzarizováno 898 pacientů s TGT. V našem souboru jsme nalezli 20 pacientů s BTGT - incidence 2,22%. 5 pacientů mělo synchronní BTGT (25%) a 15 pacientů metachronní BTGT (75%).

Diagnóza 2. nádoru varlete u metachronních BTGT byla vždy stanovena nejprve na základě klinického palpačního nálezu a posléze potvrzena sonografickým vyšetřením varlete. Diagnóza synchronního nádoru varlete byla v jednom případě provedena na základě biopsie zbylého varlete pro nález azoospermie. Všichni pacienti podstoupili radikální orchiektomii oboustranně a jsou na trvalé substituční terapii testosteronem. Všichni pacienti žijí a jsou v kompletní remisi.

U pacientů s metachronním BTGT jsme sledovali věk v době diagnózy, časový interval, histologický typ, klinické stádium a aplikovanou terapii pro první i druhý nádor varlete, výskyt rizikových faktorů nádoru varlete a přežívání pacientů.

U pacientů se synchronním BTGT jsme hodnotili věk v době diagnózy, histologický typ a klinické stádium pro oba nádory varlat, výskyt rizikových faktorů nádoru varlete a přežívání pacientů.

Výsledky

Metachronní bilaterální TGT

V našem souboru jsme retrospektivně nalezli 15 pacientů s metachronním BTGT /75%/ - incidence 1,67%.

Průměrný věk v době diagnózy prvního nádoru varlete byl 30 let (věkové rozpětí 19-46 let).

Průměrný věk v době diagnózy druhého nádoru varlete byl 37 let (věkové rozpětí 23-48 let).

Průměrný časový interval mezi diagnózou prvního a druhého nádoru varlete byl 6,4 roků (rozpětí 2-12 let).

Shodu v histologickém typu nádoru 1 a 2 jsme nalezli u 8 pacientů (53%), z toho u 4 pacientů se jednalo o čisté seminomy a u 4 pacientů o nádory neseminomového typu. U zbylých 7 pacientů ve 4 případech byl první nádor seminomového typu a ve 3 případech neseminomového typu.

Klinické stádium I prvního nádoru varlete jsme zjistili u 11 pacientů (74%), stádium II u 2 pacientů (13%) a u 2 pacientů je klinické stádium choroby neznámé (13%). U druhého nádoru varlete významně převažovalo klinické stádium I u 13 pacientů (87%), u 2 pacientů je klinické stadium neznámé (13%).

Léčba prvního nádoru varlete se řídila obecnými pravidly pro léčbu TGT, tj. dle histologického typu nádoru, klinického stádia a komorbidit. Léčba druhého nádoru varlete se též řídila těmito pravidly, ale byla zároveň významně ovlivněna primární terapií, kterou pacient podstoupil pro první nádor varlete, proto zde nacházíme výraznou převahu kombinované chemoterapie nad jinými modalitami terapie.

Při sledování výskytu rizikových faktorů nádoru varlete jsme zjistili u jednoho pacienta operaci v dětství pro bilaterální kryptorchismus a u druhého pacienta operaci pro unilaterální kryptorchismus (13%). U 2 pacientů jsme nalezli rodinný výskyt nádoru varlete (13%). U obou pacientů se jednalo o jejich bratry, kteří zemřeli na generalizovaný TGT. Jeden z pacientů s rodinným výskytem TGT měl kromě bilaterálního TGT též karcinom z jasných buněk levé ledviny a jeho otec zemřel na generalizovaný karcinom ledviny. Pokud bychom sečetli výše zmíněné rizikové faktory dohromady, jednalo by se o 4 pacienty, tj. 27%.

Synchronní bilaterální TGT

V našem souboru jsme retrospektivně nalezli 5 pacientů se synchronním BTGT (25%) - incidence 0,55%.
Průměrný věk v době diagnózy nádorů varlat byl 32 let (věkové rozpětí 24 40 let).

Shodu v histologickém typu nádoru 1 a 2 jsme nalezli u 4 pacientů (80%) a jednalo se o seminomy. 1 pacient (20%) měl rozdílný histologický typ nádoru embryonální karcinom a seminom.

Klinické stádium I jsme zjistili u 2 pacientů (40%), stádium II u 2 pacientů (40%) a stádium III u 1 pacienta (20%). Výše zmíněné nejvyšší stádium III bylo diagnostikováno u nejmladšího pacienta (24 let) s rozdílným histologickým typem nádoru varlete.

V léčbě u všech pacientů byla podána kombinovaná chemoterapie I. řady, pacient s nádory varlat klinického stádia III dále podstoupil HD chemoterapii CARBOPEC a chemoterapii III. řady PAGE.

Při sledování výskytu rizikových faktorů nádoru varlete jsme u jednoho pacienta zjistili operaci v dětství pro bilaterální kryptorchismus (20%), u druhého pacienta azoospermii (20%), která vedla k podrobnému dovyšetření druhostranného varlete s nálezem tumoru.

Závěr

Bilaterální testikulární germinální tumor je vzácná diagnóza - v průměru u 2-3 pacientů ze 100 s TGT. V našem souboru pacientů všichni nemocní s BTGT přežívají dlouhodobě v kompletní remisi, což podtrhuje význam časné diagnózy - dlouhodobě a pravidelně pacienty klinicky vyšetřovat a sledovat, edukovat je o samovyšetřování varlete a v případě jakéhokoliv podezření na druhostranný nádor varlete indikovat časné sonografické vyšetření varlete, eventuelně bioptickou verifikaci v případě nejasností při ultrazvukovém vyšetření. Terapeutické možnosti prvního nádoru u metachronních TGT jsou identické dle zvyklostí terapie TGT, u terapie druhého nádoru pak se zohledněním terapie použité u prvního nádoru. U synchronních TGT v našem souboru významně převažovali nádory seminomového typu u obou nádorů varlete, které byly léčeny kombinovanou chemoterapií. Ze známých rizikových faktorů nádorů varlat se v našem souboru vyskytly kryptorchismus a rodinný výskyt nádoru varlete u příbuzného I. linie. Pozornost by se měla věnovat záchytu azoospermie či nálezu atrofického varlete s následným podrobným ultrazvukovým vyšetřením a zvážením biopsie zbylého varlete k vyloučení nádorové duplicity nebo testikulární intratubulární neoplazie (TIN).


Adresa pro korespondenci:

MUDr. Petra Kubánková:

Onkologické oddělení

Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská 800

140 59 Praha

Tel. 261083163, Fax: 261082522 e-mail: petra.kubankova@ftn.cz

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009