Biologická léčba ve Zlínském kraji - první výsledky.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: VIII. Biologická léčba nádorů

Číslo abstraktu: 083

Autoři: MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Milan Kohoutek

Zlínský kraj je čtvrtým nejmenším krajem v České republice. Na konci roku 2006 zde žilo 600 000 obyvatel. Tento kraj je tvořen 4 okresy. Incidence nádorových onemocnění jeví trvalý vzestup. Onkologičtí pacienti jsou léčeni chemoterapií na čtyřech pracovištích a to ve Vsetíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a v KNTB ve Zlíně, kde je nyní budováno nové onkologické centrum, které bude sdružovat jednak lůžkovou jednotku s jednotkou intermediální péče a moderní radioterapeutické pracoviště s lineárním urychlovačem a brachyterapií.

Specializovaná biologická terapie pro pacienty s kolorektálním karcinomem,karcinomem prsu, karcinomy hlavy a krku je poskytována v KNTB od ledna 2006, pro pacienty s karcinomem ledviny od dubna 2007.

Karcinom prsu. Incidence ve Zlínském kraji v roce 2005 - 57 nových na 100 000 obyvatel.

Trastuzumabem bylo odléčeno k 1. 2. 2008 v onkologickém centru KNTB celkem 29 pacientek s prokázanou cerbB2+ pozitivitou. Věkový medián 58 let (32-70 let). A to v paliativním léčebném režimu s chemoterapií celkem 12 pacientek, z nich 2 zemřely na progresi základního onemocnění. U 8 pacientek bylo dosaženo parciální remise onemocnění, u dvou stabilizace onemocnění. Závažná toxicita v paliativním režimu nebyla zaznamenána.

V adjuvanci bylo léčeno celkem 17 pacientek, z nichž 14 pokračuje v léčbě. Dvě pacientky ukončily terapii pro toxicitu (kardiotoxicitu) a jedna pro perforaci žaludečního vředu s následnou cévní mozkovou příhodou. K 1. 2. 2008 žádná pacientka nepřerušila adjuvantní terapii pro progresi onemocnění.

Kolorektální karcinom. Incidence ve Zlínském kraji v roce 2006 46 nových na 100 000 obyvatel.

Bevacizumab s chemoterapií v první linii pro metastatické onemocnění. Celkem k 1. 2. 2008 zařazeno 29 pacientů. Z toho 14 žen a 15 mužů. Věkový medián 60 let (52-70 let). U 4 pacientů byla progrese onemocnění po 6 cyklech, 2 z nich již zemřeli. U 5 byla léčba ukončena pro toxicitu. Embolizace do a. pulmonalis 2 pacienti, hypertenzní krize 1 pacient, slizniční toxicita Gr 3 - 1 pacient. Pyretická reakce -1 pacient. Parciální remise bylo dosaženo u 10 léčených, celková remise 1x - trvá 12 měsíců, stabilizace onemocnění 8x. Nehodnotitelných -celkem 6 (podány pouze 1-3 serie léčby).

Erbitux. Podán ve 3. linii pro metastatický kolorektální karcinom v kombinaci s irinotekanem u 5 nemocných.

Dva ukončeni pro toxicitu - 1x anafylaktický šok, 1x kožní toxicita Gr 3 - ukončeno na žádost pacienta. U dvou dosaženo PR. Jeden ukončen pro rychlou progresi onemocnění.

Hlava a krk. Incidence na 100 000 obyvatel nejvyšší v celé ČR. Erbitux podáván v kombinaci s kurativní radioterapií u pacientů s kontraindikací platinového režimu. Celkem odléčeno 7 pacientů. Jedna žena a 6 mužů. Pro nespolupráci ukončení lx. CR dosažena u 3 pacientů, lx PR a 1x progrese onemocnění. Nelze hodnotit - 1x probíhá léčba. Závažná toxicita mimo slizniční nebyla zaznamenána.

Karcinom ledviny. Incidence na 100 000 obyvatel 14 nově zjištěných. Ve druhé linii pro metastatické onemocnění léčeno celkem 9 pacientů sorafenibem a 9 pacientů sunitinibem. Z toho 6 žen a 12 mužů.

Věkový medián 66 let (41-79)

Léčba ukončena k 1. 2. 2008 u 3 pacientů. Jeden dosáhl celkové remise, která trvá 6 měsíců, 1x ukončení pro progresi - metastatické postižení mozku, 1x pro hepatotoxicitu. U ostatních pacientů dosaženo parciální odpovědi a léčba zatím dále probíhá.

Biologická léčba soustředěná do 18 specializovaných onkologických center je pro pacienty dobře dostupná, se zajištěním řešení komplikací vyplývajících z možné závažné toxicity podávaných léčiv. I přes svoji vysokou finanční náročnost vede k prodloužení a zlepšení kvality života onkologických pacientů. Aby byla péče dostupná všem indikovaným pacientům je nutná úzká spolupráce všech pracovišť v rámci KOC.
Nevelké množství zatím odléčených pacientů biologickou léčbou v onkologickém centru KNTB Zlín vede k zamyšlení, zda všichni pacienti vhodní pro tuto terapii jsou do specializovaného centra odesláni a k nutnosti zlepšení spolupráce mezi jednotlivými pracovišti.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008