Biosenzory v nádorové diagnostice.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 250 (p265)

Autoři: doc.Ing. René Kizek, Ph.D.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; Ing. Soňa Křížková, Ph.D.; Mgr. Ivo Fabrik; Ing. Pavlína Šobrová; Mgr. Karel Stejskal; doc., RNDr. Michal Masařík, Ph.D.; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.

Klíčová slova:
Thiolové sloučeniny – biosenzor – analytické metody – elektrochemické metody – katalytické a oxidační signály


Úvod
Biosenzor je analytický přístroj obsahující citlivý prvek biologického původu, který je buď součástí nebo v těsném kontaktu s fyzikálně-chemickým převodníkem. Poskytuje průběžný elektronický signál, který je přímo úměrný koncentraci jedné nebo několika (skupin) chemických látek přítomných ve vzorku. Aplikace biosenzorů zasahuje do oblastí biochemie a biotechnologie, medicíny, analytické a fyzikální chemie, elektroniky, informatiky a nauky o materiálech. Základní schéma biosenzoru je zobrazeno na Obr. 1. Z obrázku vyplývá, že se biosenzor obecně skládá z biologické části (tzv. bioreceptoru či biorekogničního prvku) a fyzikálně chemického převodníku. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007