Boost-brachyterapie u karcinomu prsu-kontroverze-vlastní zkušnosti

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 050

Autoři: Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; MUDr. Kateřina Nekolná; Bc. David Průcha

Vlastní soubor : 1994 – 2003 n : 50
 • Věkový průměr: 52 let ( nejmladší: 35, nejstarší: 73)

 • pT1 - 39, pT2 - 10, pTX - 1

 • pN0 - 39, pN1 - 9, pNX - 2

 • HZK - 26, DZK - 3, HZKxDZK - 1
  HVK - 3, DVK - 0, HVKxDVK – 0
  ostatní – 17

 • r.94 /14, r.95/10, r.96/5, r.97/ 3,r.98/5,

 • r.99/3, r.00/ 2, r.01/2, r.02/3, r.03/3


Vlastní soubor : 1994 – 2003 n : 50
 • Histologie :
  • duktální karcinom /44

  • lobulární karcinom / 2

  • (mucinosní/2, medulární /1, komedonový/1)

 • Přítomnost klipů : 17x ( 30%)

 • Ir 192 HDR, dávka 10 - 12 Gy /v l frakci (prs ozářen zevně 46-50 Gy)

 • Počet rovin : 1-3 ( nejčastěji 2)

 • Ozařovaný objem : 33cm3 (max.73,min.16)

 • Boost za 16 dní od zevní RT (max.36, min.4)


Vlastní soubor : 1994 – 2003 n : 50
 • Lokální recidiva: 0

 • Žije bez tumoru: 43 ( 5 let přežívá 34 pacientek, 10 let: 13)

 • Žije s tumorem: 1 (generalizace)

 • Zemřelo na generalizaci Tu: 3 (za2,5 a 6 let)

 • Zemřelo na jinou Dg. a ztraceno : 3

 • Kosmetický fekt: dobrý 31, fibrosa 10, teleangiektasie 1, F + T 7, nehodnocena 1


Radioterapie C 50
 • Význam RT jednoznačně potvrzen
  (7 velkých random.studií, 10leté sledování)
  parc.výkon+axila 23%lok.recidiv
  parc.výkon+axila+RT 7%lok.recidiv

 • Boost (studie EORTC, 5318 pacientek,5leté přežití) :
  boost 0 6,8% lok.recidiv
  boost + 4,3% lok.recidiv (pokles o 30%)


1. Kontroverze : boost ano x ne
ANO
 • Ženy mladší 50 let

 • Tumor větší nad 1cm

 • Pozitivní okraje

 • Vysoký grading

NE
 • U žen nad 50 let, s malým tumorem do velikosti 1cm, s negativními okraji a nízkým G význam boostu klesá


2.Kontroverze : boost brachy x elektrony
 • Výsledky studií :
  Brachyterapie : lepší lokální kontrola,horší kosmetický efekt, větší dávka na lůžko, šetří okolní tkáně, narkóza, pracnější
  Elektrony : lepší kosmetický efekt, horší lokální kontrola
  U tumorů do l cm bez rozdílu efektu.


2.Kontroverze : boost brachy
ANO
 • Po tumorektomii, po parciální resekci

 • Malý tumor (T1,T2) v dostatečně velkém prsu, více jak 2cm pod kůží, nenaléhající těsně na stěnu hrudní

 • Pozitivní okraje řezu

NE
 • Multicentrický výskyt

 • DVK, submamilární léze

 • Nespolupracující pacientka

 • Nepřítomnost klipů (?)


3.kontroverze : LDRxHDR dávka
 • LDR : lepší kosmetický efekt, menší fibroza, delší doba aplikace, hospitalizace

 • HDR : horší kosmetický efekt, větší fibrosa, provedení v 1 frakci

 • Dávka HDR 10-12 Gy, LDR 15-25 Gy

 • Vzdálenost kůže- zdroj (závislost na dávce, ozařovaném objemu a vzdálenosti jehel)
  Minimum : 5-7mm (méně než 1cm – 55% teleangiektazií u HDR, méně než 15% u LDR a PDR ).Optimum : 13mm /dávka 15-20 Gy, 15mm/dávka 25Gy.
  ( 0,4x vzdálenost mezi jehlami + 7


Závěr


 • Boost brachyterapie má své místo v RT prsu

 • Správná indikace

 • Přítomnost klipů

 • Přesné provedení ( využití moderních zobrazovacích a ozařovacích přístrojů) zkušeným radioterapeutem

 • Budoucnost – peroperační implantace

 • Kontroverzní samostatná brachyterapie

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004