BOOST FORMOU PERIOPERATIVNÍ INTERSTICIÁLNÍ BRACHYTERAPIE

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 34

Autoři: Iva Baladová; Bc. L'udmila Elichová

Karcinom prsu patří mezi nejčastěji se vyskytující zhoubný nádor u žen. Mezi klinicky významné faktory zvyšující riziko jeho vzniku patří: ženské pohlaví, přibývající věk, rodinná zátěž, ca prsu v anamnéze, atypická hyperplazie. Nejčastějším projevem nemoci je hmatná nebolestivá bulka v prsu, a to až u 75 % pacientek.

Principem léčby brachyterapií (dále BRT) obecně je léčba zdrojem záření, který je v přímém kontaktu s cílovým objemem, resp. pacientem. Výhodou je možnost podat vysokou dávku do cílového objemu v krátkém časovém úseku a taktéž strmý pád dávky mimo cílový objem, což vede k šetření okolí. Mezi nevýhody se řadí invazivita většiny výkonů, která je spojena s částečnou imobilizací pacienta.

K indikacím intersticiální BRT prsu patří nižší věk, větší velikost tumoru, neoadjuvantní chemoterapie, „agresivní“ imunofenotyp, označení ložiska před zahájením neoadjuvantní chemoterapie. Ke kontraindikacím řadíme multicentrický nádor, pokročilé onemocnění šířící se na kůži, hrudní stěnu nebo inflamatorní karcinom, metastatické onemocnění.

Příprava před avedením katetrů k BRT spočívá v přípravě pacientky a v přípravě pomůcek (katetrů, jehel a fixačních zátek). Pacientka se připraví jako na každou jinou operaci v celkové anestezii − katetry se zavádějí na operačním sále v celkové anestezii. Při operaci je pacientce chirurgem odoperován celý tumor a následně jsou onkologem zavedeny katetry. Ke konci operace je nutné zavedení drénu pro odvádění seromu, drén je nutné ponechat po dostatečně dlouhou dobu (tzn. do doby, kdy drén stále odvádí serom). Dále je nezbytné provést týden po zavedení katetrů CT vyšetření ke zjištění velikosti seromu. Pokud je potřeba, tak se kontrolní CT vyšetření provádí ještě zhruba za týden. Pokud již není serom znatelný, dochází k vlastní BRT.

V průběhu BRT je nutné dodržovat běžné zásady aseptické manipulace s katetry jak při manipulaci před ozářením, tak i při převazu. K zavedeným katetrům přistupujeme jako k jiné operační ráně, protože se může stát místem vstupu infekce. Při ukončení BRT se katetry vytáhnou, přiloží se tlakový obvaz a provádí se kontrola prosakování obvazů a ještě několik dní převazy.

e-mail: baladova@multiscan.cz

Datum přednesení příspěvku: 24. 1. 2014