Brachyterapia pri karcinómu pažeráka – boost po externej rádioterapii (naše skúsenosti)

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 007

Autoři: MUDr. Alica Lacková; MUDr. Margita Pobijáková; RNDr. Gabriela Illiťová; MUDr. Juraj Májek, Ph.D.

Cieľ:
Klasickou liečbou pre včasné štádiá (I. a II. kl. št.) karcinómu pažeráka je chirurgická resekcia. Pri kontraindikácii operácie a/alebo pri pokročilom štádiu ochorenia (III. a IV. kl. št.) sa ako liečba uplatňuje externá rádioterapia samotná alebo v kombinácii s chemoterapiou, s následným boostom formou intraluminálnej brachyterapie. V našej práci sme sledovali efekt, toxicitu a celkové prežívanie takto liečených pacientov na našom pracovisku.

Súbor:
Od júla 1997 do júla 2005 bolo na Rádioterapeutickom pracovisku NOÚ v Bratislave liečených 40 pacientov s karcinómom pažeráka, z toho bolo 37 mužov a 3 ženy, vo veku 43-77 rokov. U 38 pac. bola operácia kontraindikovaná, 2 pac. operáciu odmietli. 13 pac. bolo v II. kl. št., 19 v III. kl. št. a 8 vo IV. kl. št. Histologicky išlo o epidermoidný ca u 35 pac., o adenoca u 5. 25 pac. malo postihnutú strednú časť a 15 pac. distálnu časť hrudného pažeráka. 16 pac. malo pred začatím rádioterapie zavedený PEG, gastrostómiu alebo jejunostómiu, 5 pac. absolvovalo opakované dilatácie a laserdeštrukcie.

Metódy:
U všetkých pacientov bola aplikovaná externá rádioterapia v dávke 50-60 Gy, 18 MVX, 1.8 – 2 Gy / fr. / deň, 5 fr. / týždeň. Konkomitantnú chemoterapiu absolvovalo 36 pac. (22 na báze 5FU + LV, 13 na báze cDDP + 5FU + LV a 1 pac. Taxotere + Campto + 5FU), 4 nedostávali chemoterapiu pre horší celkový stav a/alebo zlé hematologické parametre. Brachyterapia bola aplikovaná HDR mikroselektrónom s použitím Ir192 10-14 dní po ukončení externej rádioterapie pomocou aplikátorov priemeru 6-10mm. Aplikovali sme 2-3 frakcie v 7 dňových intervaloch dávkou 5-7 Gy / fr. na 100% izodózu kalkulovanú s ohľadom na rozsah infiltrácie steny pažeráka (5-10mm od povrchu aplikátora).

Výsledky:
3 pac. (8%) dosiahli mesiac po ukončení liečby kompletnú remisiu, parciálnou remisiou dosiahlo 19 pac. (48%), bez odpovede 5 pac. (12%) a progresia ochorenia bola zistená u 13 pac. (32%). Z prejavov skorej toxicity sa najčastejšie vyskytovali: hematologická (leukopénia a anémia) a GIT toxicita (ezofagitída). U 1 pacienta vznikla stenóza vyžadujúca opakované dilatácie. Celkové prežívanie v našom súbore bolo 4-69 mesiacov (medián 15 mesiacov), 1 – ročné prežívanie sme zaznamenali u 15 pac. (37%), 2 – ročné u 4 (10%) a 5 – ročné u 2 pac. (5%).

Záver:


Externá rádioterapia v kombinácii s chemoterapiou a následným boostom formou intraluminálnej brachyterapie je liečebnou metódou pri karcinómoch pažeráka s dobrou odpoveďou a tolerovateľnou toxicitou.

Datum přednesení příspěvku: 16. 9. 2005