Cesty ke zlepšení výsledků radioterapie u nemalobuněčného karcinomu plic.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVIII. Bronchogenní karcinom

Číslo abstraktu: 169

Autoři: Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Úvod
Inoperabilní nemetastatický nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC) zůstává i v dnešní době terapeutickým problémem, léčebné výsledky jsou velmi neuspokojivé a mortalita značná. Nosnou léčbou nadále zůstává radioterapie; za zlatý standard léčby je v současnosti považována kombinace chemoterapie a radioterapie, přičemž konkomitantní podání se preferuje před podáním sekvenčním. Argumentem je lepší lokální kontrola i celkové přežití (pro přehled viz např. (1)). Je ovšem nutné se především zamyslet nejen nad časováním obou léčebných modalit, ale především nad kvalitou jejich provedení. Klíčovou je přitom kvalita radioterapie, neboť obsahuje vysoké množství proměnných – jednotlivá dávka, celková dávka, cílový objem, přesnost lokalizace a nastavení. Radioterapie karcinomu plic patří mezi nejobtížnější segmenty radiační onkologie, proto je třeba si položit otázku, do jaké míry ovlivňuje preciznost provedení radioterapie léčebné výsledky.
Následující řádky by měly pomoci tuto nelehkou otázku zodpovědět. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007