Cetuximab (ERBITUX) - Přínos v léčbě kolorektálních nádorů exprimujících EGFR

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L04

Autoři: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Kolorektální karcinom nás v celosvětových statistikách v incidenci i v mortalitě udržuje na předních místech, onemocní každý 20. obyvatel. Alarmujícím údajem je i skutečnost, že počty nových onemocnění vykazují trvale vzestupný trend. Podle údajů ÚZIS onemocnělo v roce 2000 zhoubným novotvarem tlustého střeva 4217 osob, zhoubný novotvar rektosigmoideálního přechodu a konečníku byl diagnostikován u 3129 mužů a žen. V témže roce na kolorektální karcinom zemřelo 4336 osob, nejčastěji na metastatické postižení jater.

Multidisciplinární přístup, objev nových cytotoxických látek a zařazení kombinovaných režimů případně s konkomitantní biologickou léčbou vede k siginifikantnímu zlepšení celkového přežití pacientů s metastatickým, případně inoperabilním onemocněním. Randomizované studie III. fáze přináší nezpochybnitelné doklady o tom, že paliativní chemoterapie (CHT) prodlužuje medián přežití a zlepšuje kvalitu života ve srovnání s nemocnými, kterým byla poskytnuta pouze podpůrná péče. Medián přežití u pacientů léčených CHT se pohybuje kolem 11 - 17 měsíců, v případě jen podpůrné léčby je 5 měsíců.

Téměř pět desetiletí se v léčbě kolorektálního karcinomu v indikaci paliativní chemoterapie používá antimetabolit 5-fluorouracil (5-FU) modulovaný leukovorin (FA) v bolusovém nebo kontinuálním podání. Přidání irinotekanu k FU/FA režimu (FOLFIRI) nebo oxaliplatiny FOLFOX) zvyšuje procento léčebných odpovědí a zlepšuje přežití nemocných. Tyto režimy jsou v současnosti doporučeny jako nový standard pro 1. linii léčby metastatického onemocnění. C.Tournigand prezentoval na ASCO 2001 výsledky 3. fáze klinického zkoušení léčby schématem FOLFIRI a následně FOLFOX 6 v porovnání s léčbou FOLFOX 6 a následně FOLFIRI u pacientů s metastatickým onemocněním. Cílem této randomizované studie bylo určit nejlepší sekvenci kombinovaných režimů. Analýza prokázala při hodnocení léčebné účinnosti a bezpečnostního profilu výhodnější podání kombinovaného režimu FOLFIRI v 1. linii léčby.

Zlepšení léčebných výsledků pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem představuje zavedení další léčebné alternativy, monoklonálních protilátek. Nejdále pokročily klinické studie s cetuximabem, inhibitorem tyrosinkinázy receptoru pro růstový faktor (epithelial –growth-factor-receptor –EGFR). Používá se samostatně nebo v kombinaci se standardně dávkovaným irinotekanem.

Cetuximab (Erbitux) je chimerická monoklonální IgG1 protilátka cílená na extracelulární část receptoru pro epidermální růstový faktor. U nádorových buněk kolorektálního karcinomu exprimujících EGF-R inhibuje proliferaci a indukuje apoptózu nádorových buněk, inhibuje angiogenezi a snižuje nádorovou neovaskularizaci a metastatický potenciál. Podává se v iniciální dávce 400mg/m2 v infúzi trvající 120 minut, následně 1x týdně v udržovací dávce 250mg/m2 v infúzi na 60 minut. Preklinické výsledky kombinace cetuximabu s irinotekanem a prokazatelná protinádorová účinnost u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem refrakterním na podání irinotekanu vedla k iniciování randomizované studie – „BOND” studie. Srovnávala procento léčebných odpovědí (RR) a čas do progrese onemocnění (TTP) u pacientů léčených irinotekanem a cetuximabem (zařazeno 218 nemocných) versus cetuximab v monoterapii (léčeno 111 nemocných), kteří progredovali při léčbě nebo do 3 měsíců po chemoterapii s irinotekanem. V kombinované léčbě bylo dosaženo 22,9% RR, klinický benefit (CR+PR+SD) byl dokumentován u 55,5% léčených, TTP dosáhl 4,1 měsíce. Při podávání samotného cetuximabu byly výsledky následující: RR: 10,8%, klinický benefit: 32,4% a TTP: 1,5 měsíce. Nutno poznamenat, že 45% pacientů obdrželo ≥3 linie předchozí terapie.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005