Chemoradioterapie nádorů CNS doba do progrese nemoci, parametr kvality života

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P006

Autoři: MUDr. Ivana Bustová; MUDr. Hana Šiffnerová

Úvod
Léčba maligního gliomu CNS standardními léčebnými modalitami a jejich kombinacemi je stále neuspokojivá. Hledání a srovnávání nových léčebných režimů a postupů je v popředí zájmů odborníků., kteří se primárně soustředí na sledování efektu a toxicity léčby. Z pohledu pacienta je však sledován nejen výsledek léčby, ale především kvalita jeho života.
Výsledek léčby je závislý na vědeckých poznatcích a pacient se může na výběru léčebných modalit podílet jen okrajově. Kvalita života spojená se zdravotním stavem je veličinou, která se snaží objektivně vyjádřit vliv konkrétní nemoci na konkrétního nemocného tak, jak tento vliv vnímá samotný pacient.
Doba do progrese nemoci (time to progression TTP) je období, kdy pacient hodnotí kvalitu svého života za velmi dobrou. Progrese nemoci a čas, který následuje po progresi, je spojen s poklesem kvality života a proto je snaha období do progrese nemoci prodloužit.
Progrese nemoci je zlomové období, velmi obtížné z hlediska navržení dalšího léčebného plánu lékařem a náročné na psychiku pacienta. Doba do progrese (TTP) je z pohledu lékaře i pacienta významným parametrem, neboť v konečném hodnocení znamená prodloužení života.

Sledovaný soubor
Na onkologickém oddělení v Českých Budějovicích bylo v letech 2001 2004 léčeno chemoradioterapií pro nádor CNS celkem 26 pacientů ve věkovém rozmezí 31-68 let, medián věku 50 let. Histologickým vyšetřením bylo zjištěno u 15-ti pacientů multiformní glioblastom, u 7-mi pacientů anaplastický astrocytom a u 4 pacientů anaplastický oligosatrocytom.

Léčebný postup

  1. Všichni pacienti byli primárně operováni:
    • Radikální o dstranění tumoru (dle hodnocení neurochirurga) 17 pacientů
    • Parciální odstranění tumoru 9 pacientů.
  2. U všech pacientů byla provedena radioterapie na oblast CNS ze dvou kolmých polí do 60-ti Gy+ , byl podán Temodal v dávce 80mg/m2 1.-5. den ozařování p.o. po dobu celé radioterapie.
  3. Do 4 týdnů od ukončení chemoradioterapie byla zahájena adjuvantní chemoterapie Temodalem 200mg/m2 1.5. den p.o. 1x za 28 dní, celkem 6 sérií.


Výsledky
11 pacientů souboru žije bez recidivy v kompletní remisi onemocnění (CR), u 8-mi pacientů byl tumor radikálně odstraněn, u 3 pacientů se jednalo o parciální odstranění tumoru. 3 pacienti mají histologicky potvrzen anaplastický oligoastrocytom, 3 pacienti anaplastický astrocytom a 5 pacientů multiformní glioblastom. Trvání CR od 7-mi měsíců do 33 měsíců, medián kompletní remise je 10 měsíců.
U 15-ti pacientů souboru se objevila recidiva onemocnění. Doba do vzniku recidivy (TTP) byla 341 měsíců, medián 6 měsíců. 4 pacienti z 15-ti nebyli pro recidivu dále léčeni.Pacienti po zjištění recidivy zemřeli od 117-ti měsíců, medián 4 měsíce.

Závěr
U 15-ti pacientů souboru (57%) se objevila po chemoradioterapii a následné adjuvantní terapii recidiva onemocnění.
11 pacientů souboru (43%) žije s kompletní remisí onemocněnímedián 10 měsíců.
Výsledky chemoradioterapie s adjuvantní terapií jsou povzbudivé, přesto však procento recidiv onemocnění v souboru je vysoké. Hledání nových přístupů, včetně účinných léčiv (především s využitím biologických látek), znamená neději pro pacienty s tumory CNS.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005