Chemoterapie, chemoradioterapie a biologická léčba karcinomu žaludku

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Nádory žaludku

Číslo abstraktu: 20

Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Dlouhodobé výsledky samotné chirurgické léčby lokoregionálně pokročilých stádií karcinomu žaludku jsou přes veškeré pokroky v operační léčbě neuspokojivé. Řada klinických studií testovala přínos před- a pooperační radioterapie, chemoradioterapie, neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie pro zlepšení léčebných výsledků u lokalizovaných stádií karcinomu žaludku. U generalizovaných a inoperabilních stádií karcinomu žaludku jsou předmětem výzkumu nová cytostatika s větší účinností či menší toxicitou a nové preparáty na bázi cílené bio­logické léčby.

Samostatná radioterapie s dávkami 45-50,4 Gy má u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem žaludku minimální efekt a neovlivňuje celkové přežití. Předoperační chemoradioterapie na bázi 5 fluorouracilu, leukovorinu a cisplatiny zlepšuje operabilitu, vede k dosažení kompletních patologických odpovědí u 25 % pacientů, zlepšuje lokoregionální kontrolu i celkové přežití.

Studie SWOG 9008/INT-0116 prokázala zlepšení celkového přežití o 9 % při použití pooperační radioterapie potencované konkomitantním podáváním 5 fluorouracilu a leukovorinu v porovnání s operační léčbou samot­nou.

Důležitou metodou ke zvýšení lokoregionální kontroly je užití intraoperační radioterapie, metody, která je s výjimkou pracoviště v Novém Jičíně v České republice zcela opomíjena.

Výsledky studie MAGIC s perioperačním užitím režimu ECF prokázaly signifikantní zlepšení intervalu do pro­grese onemocnění a celkového přežití u pacientů s operabilním karcinomem žaludku a distálního jícnu. Výsledky této studie ustanovily perioperační chemoterapii jako další možnost standardní péče o pacienty s karcinomem žaludku.

V japonské studii ACTS GC s adjuvantníjm podáváním S-1 (orální derivát fluoropyrimidinu) byl poprvé prokázán benefit adjuvantní chemoterapie u karcinomu žaludku. U inoperabilních a metastatických karcinomů žaludku chemoterapie na bázi 5 fluorouracilu, cisplatiny, etoposidu a mitomycinu prokázala paliativní efekt a zlepšení přežití. Irinotekan se ukazuje jako málo toxická látka do druhé linie léčby. Oxaliplatina v kombinaci s 5 fluorouracilem a leukovorinem umožňuje dosažení zlepšení intervalu do progrese onemocnění v porovnání s kombinací cisplatina, fluorouracil a leukovorin při nižší toxicitě, což ji předurčuje k léčbě pacientů vyšších věkových kategorií. Docetaxel s cisplatinou a 5 fluorouracilem prodlužuje interval do progrese v porovnání s kombinací cisplatina a 5 fluorouracil. Perorálně podávaný capecitabin přinejmenším nahradí 5 fluorouracil v kombinaci s cisplatinou.

V léčbě karcinomu žaludku si získala místo biologická cílená terapie. Trastuzumab v kombinaci s cisplatinou a 5 fluoropyrimidinem se stal po publikaci výsledků studie ToGA novým standardem péče u pacientů s inoperabilním a metastatickým karcinomem žaludku. Celkové přežití v rameni s trastuzumabem bylo 13,5 měsíce versus 11,1 měsíce v rameni s chemoterapií samotnou.

Testovány jsou i další preparáty, jako je bevacizumab, erlotinib, sorafenib a cetuximab.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2011