Chirurgická léčba karcinomů čípku děložního

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 08

Autoři: P. Otevřel; MUDr. Helena Kolářová; P. Čechovský; MUDr. Richard Feranec; K. Sedláčková

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Kriteria operability a volby operačního přístupu
 • Staging (TNM, FIGO)
 • Angioinvaze (u stadia IA1, IA2))
 • Přidružená onemocnění)
 • Obesita)
 • Přání gravidityÚskalí stagingu

Hodnocení infiltrace parametrií
- metody (CT, NMR, PET, UZ, palpační vyš.)
- 25% pac. s dg. IIA má postižená parametria*
- 66% pac. s dg. IIB má negativní parametria*
- positivita parametrií 4% ve stadiu IB1**

*Šafář P., Mod.Gyn.aPor, 9/2000, ** Covens A. et al.,GynOnk Jan 2000

Operační možnosti (přehled)

 • Konizace (LEEP, cold knife)
 • Amputace cervixu
 • Trachelektomie (prostá/radikální; abd./vag.)
 • Hysterektomie prostá (vag./abd./LAVH/TLH)
 • Hysterektomie radikální abd.(Wertehim, Piver)
 • Hysterektomie radikální vaginální (Schauta)
 • Hysterektomie radikální vag., LSK asistovaná
 • Lymfadenektomie (pánevní/paraaortální; abd./LSK; transperitoneální/extraperitoneální)
 • Explorativní laparotomie
Rizika onkologické operativy

 • Poranění okolních orgánů
 • Poranění okolních orgánů
 • Poranění nervů
 • Krevní ztráty
 • Lymforhea, lymfocysty
 • Komplikace vyplývající z dlouhodobých výkonů


Operační řešení stadia FIGO 0

KONIZACE = dostatečný výkon
U žen, které neplánují graviditu je hysterektomie metodou volby s přihlédnutím k dalším přidruženým indikacím.

Operační řešení stadia FIGO IA1

Angioinvaze – rozhodovací faktor
 1. bez angioinvaze → konizace, hysterektomie prostá (dle přání a možnosti gravidity)
 2. S angioinvazí→
  1) LSK lymfadenektomie + konizace/radikální
  trachelektomie ? → možnost gravidity
  2) hysterektomie prostá + systematická pánevní
  LAE (různé techniky)


Oper. řešení stadia FIGO IA1

Angioinvaze 9-26% stadia IA1 *
Positivita pánevních LU IA1 < 1% ** → Korelace?

MIC dle SGO: léze s invazí 3mm a méně bez lymfoinvaze a angioinvaze
IA1 + AI = IA2
*Šafář, MGaP 2000; **Jones WB, GynOnc 1993;

Oper. řešení stadia FIGO IA2

Riziko postižení pánevních LU 7-10 % *→ Systematická pánevní lymfadenektomie
* Jones WB et al. Early invasive carcinoma of cervix, GynOncol 1993

Oper. řešení stadia FIGO IA2
 1. Hysterektomie radikální abdominální – typ Wertheim II, Piver II
 2. Hysterektomie radikální vaginální – typ Schauta + LSK systematická pánevní LAE
 3. LSK asistovaná radikální vag. hysterektomie, +LSK systematická pánevní LAE
 4. Trachelektomie radikální vaginální + LSK systematická pánevní LAE


Oper. řešení stadia FIGO IA2
Ad. trachelektomie: negat. LU + lymfangioivaze v preparátu →recidiva*
Ad. trachelektomie: jednodobá vs. dvoudobá op.
Ad. LSK radikální hysterektomie: není zařazena do guidelines.
Vaginální vs. abdominální radikální hysterektomie: žádná prospektivní random. studie.
Hysterektomie prostá (vag./abd.) + lymfadenektomie?
Dargent D. et al.: Laparoscopic radical trachelectomy. Cancer.,88,2000

Oper. řešení FIGO IB1-2, IIA
- Radikální abdominální hysterectomie – typ Wertheim III (zahrnuje systematickou pánevní LAE)
- Radikální vaginální trachelektomie se systematickou pánevní LAE (IB1 do 2cm, přání zachování fertility)Operace vs. radioterapie

Výhody operačního řešení
- možnost patologického stagingu
- zachování fce ovarií
- eliminace postradiačních komplikací

?Problematika lymfatických uzlin 1?

Onkologická operativa=Lymfadenektomie
 • Anatomie drenáže - popsaná ale nejasná
 • Makroskopicky positivní tvoří jen 55% všech positivních.*

 • → palpace nedostatečná

 • Histologie → až 19% histologicky vyšetřených LU jsou falešně negat. **

 • Negativní prediktivní hodnota 85- 99%

FROZEN SECTION?
*Plant M. et al. GynOnk 2003;** Marchole, Dargent., Cancer 5/2004

?Problematika lymfatických uzlin 2?

Sentinelové uzliny u karcinomu čípku - nejasná naděje
 • Metody detekce (86-100%, LSK, Tc99, blu dye)
 • Lokalizace - 72% bilaterálně (1-3)
 • Parametria - falešná negativita *
 • „ Blokáda“ positivních LU

 • GOG 0206
 • Positivní sentinel LU - a co dál

Standard - dokončení systematické LAE

?Neoadjuvantní CHT?
 • Indikace pro stadia IB - IIA(B)
 • Pilotní studie 1984
 • Probíhá době fáze III studie EORTC 55994:
  CHT followed By Surgery Compared With Radiation Therapy Plus CHT in Trating Patients With stage IB or Stage II Cervical Cancer.
 • Užívané režimy: IP, TIP, CAP, MBP, VBP
Transpozice ovarií

 • Indikace → ženy < 40, IB2 < 3cm* , bez LVI

 • Kontraindikace → adenokarcinom

 • Princip → vysunutí ovarií laterálně nebo kraniálně mimo předpokládanou ozařovanou oblast.(různé metody)

 • Předpoklad → souhlas pac.; zachování nepoškozeného ligg. suspensorium ovarii

 • Riziko MTS v ovariu < 1% *

 • Zachování hormonální funkce po RT cca 50%*

*literatura u autora

Obecné cíle operativy

Undertreatment X Overtreatment

 • Adekvátní staging

 • Kvalifikované pracoviště

 • Frozen section + histologie

 • Sentinel nodes + mapping

 • Nervy šetřící operace

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2004