Chirurgická léčba karcinomu prostaty

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory prostaty

Číslo abstraktu: 007

Autoři: MUDr. Zdeněk Staněk; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Jan Starczewski; MUDr. Miloš Fiala

ÚVOD

Cílem prezentace je ukázka a porovnání současných možností chirurgické léčby karcinomu prostaty.

MATERIÁL, METODIKA:

Kurativní chirurgickou léčbou lokálně ohraničeného karcinomu prostaty je radikální prostatektomie, při které se odstraňuje prostata se semennými váčky. U některých pacientů je zároveň provedena limitovaná (diagnostická) či rozšířená pánevní lymfadenektomie. Operaci lze provést otevřeně retropubicky, transperineálně nebo méně invazivně - laparoskopicky, event. laparoskopicky za asistence robotickeho systému. K operaci jsou indikováni pacienti s cT1-T2, Nx-O, MO. V posledních letech se objevují studie dokladující terapeutický přínos RP i u pacientů s lokálně pokročilým nádorem. Dle doporučení Guidelines EAU 2008 lze fakultativně RP doporučit i těmto pacientům s karcinomem cT3a, NO, MO (PSA < 20, GS s 8). K lymfadenektomii jsou indikováni většinou jen pacienti s PSA > 10 ng/ml, GS 2 7 nebo cT2a a více, tedy pacienti s vyšší pravděpodobností nádorového postižení uzlin. Na většině pracovišť v ČR je prováděna pouze limitovaná lymfadenektomie (obturatorní a zevní ilické uzliny). Objevují se však práce ukazující na pravděpodobný kurativní význam rozšířené lymfadenektomie (+ vnitřní ilické a presakrální uzliny) a přibývá pracovišť, která z tohoto důvodu rozšířenou lymfadenektomii provádějí. V ČR je nejčastěji prováděna retropubická RP otevřeným způsobem. V posledních 7-8 letech přibývá počet center provádějících tuto operaci méně invazivním způsobem, tj. laparoskopicky či laparoskopicky za asistence robota. Výhodou otevřené operace je, že jde o propracovanou techniku, se kterou jsou dlouhodobé zkušenosti. Výhodou laparoskopického výkonu je kratší rekonvalescence, menší pooperační bolestivost, menší krevní ztráty, vodotěsná vezikouretrální anastomóza a optické zvětšení operačního pole, které umožňuje precizní preparaci. Nevýhodou laparoskopické operace je vysoká obtížnost výkonu pro celý operační tým. Learning curve je 50-100 operací. Tato nevýhoda může být částečně eliminována zapojením robotickeho sytému, který je však v současné době velmi finančně náročný. V práci jsou zhodnoceny zkušenosti s prvními 20 laparoskopickými operacemi prostaty u pacientů, kteří byli operováni na našem pracovišti. Průběh laparoskopické radikální prostatektomie je prezentován na videu.

ZÁVĚR:

Při volbě metody k provedení RP je snaha k přechodu k méně invazivním technikám. V současnosti nelze určit, který typ RP je nejlepší. V mnoha centrech Evropy je LRP již standardní rozšířená operace. Naše počáteční zkušenosti s LRP jsou velmi dobré. K dosahování co nejlepších onkologických a funkčních výsledků LRP je nutná větší četnost operací. Tuto metodu chceme dále rozvíjet.

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008