CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ ADENOKARCINOMŮ DISTÁLNÍHO JÍCNU, JUNKČNÍ ZÓNY A ŽALUDKU SE ZAMĚŘENÍM NA VÝZNAM ROZSAHU LYMFADENEKTOMIE

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 010

Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Výsledky literární analýzy a vlastních zkušeností, přehled dat
Reálná incidence a očekávaný vývoj rakoviny (ca) jícnu a žaludku

Jícen:

 • 1989- 146 žijících mužů (M) (2,9/100 tis) a 40 žen (Ž) (0,8/100 tis);
 • 2005- 481 M (9,6/100 tis) a 95 Ž (1,8/100 tis);
 • 2010- 650 M+Ž;
 • 2015- 770 M+Ž, 460 ve věku 35-64 let.


Žaludek:

 • 1989- 1727 žijících mužů (34,3/100 tis) a 1376 žen (25,8/100 tis);
 • 2005- 2434 M (48,7/100 tis) a 2064 Ž (39,4/100 tis);
 • 2010- 5 tis M+Ž;
 • 2015- 5,4 tis M+Ž, 1,7 tis ve věku 35-64 let.(1,2)


Proximální tumory žaludku:

 • reprezentují 35-50% ca žaludku;
 • v době diagnózy pokročilé, kurativní resekce obtížné;
 • Siewertova klasifikace(3):

  • I. typ: ca v Barrettově jícnu či pravé nádory esophagu prorůstající pod GE junkci;
  • II. typ ca přímo ve 2 cm úseku squamocelulární junkce;
  • III. typ tumory subkardiální oblasti.


Rozsah resekce:

 • typ I: Ivor Lewisova esophagogastrektomie;
 • typ II, III: totální či subtotální gastrektomie (GE):

  totální GE má výhodu ve snížení rizika esophagealního refluxu a v efektivnějším odstranění uzlin podél malého zakřivení, kam je běžné lymfatické šíření; subtotální GE má výhodu v prezenci rezervoáru, má stejné výsledky stran rekurence, mortality, přežití; subtotální GE je spojena s nižším výskytem komplikací a lepšími funkčními výsledky.(4)


Karcinomy střední části žaludku:

 • 15-30% ca žaludku;
 • pokud nejsou tumory malé, je velmi obtížné zachovat negativní resekční linie a ponechat
  dostatek funkčního žaludku;
 • doporučována je proto totální gastrektomie.


Tumory distální části žaludku:

 • 35% tumorů žaludku
 • kontroverze o rozsahu výkonu zvláště u difúzního typu;
 • většinou je prováděna subtotální GE;
 • nutnost zachovat 5-6 cm okraje, pak má subtotální výkon menší morbiditu a mortalitu s lepší kvalitou života a porovnatelnými onkologickými výstupy.(5-9)


Obecně o rozsahu výkonu:

 • ‘State and expert dependent method and systém‘;
 • minimum rozsáhlejších metaanalýz, i když randomizovaných studií je dostatek;
 • vysoká závislost na úrovni stadia při záchytu karcinomu. U pokročilejších ca nemusí ani větší
  výkon splnit očekávání. Dle některých prací riziko záchytu polytopních ložisek tumoru;
 • japonští (JPN) autoři propagují rozsáhlé gastrické resekce a lymfadenektomie (LA), jejich význam ale nebyl v řadě velkých studií u západní populace plně potvrzen;
 • v JPN je tzv. early gastric cancer (mukóza, submukóza) zachycen až ve 40% a výkon je
  standardně doprovázen D 2 LA. Západní země provádějí D1 LA v širším rozsahu;
 • dle JPN D2 LA dále u všech invazivních ca a D3 resekce pak u všech pacientů s pokročilým
  karcinomem s invazí na serózu.(6-11)


Rozsah resekce žaludku:

 • při absenci metastatického šíření je resekce žaludku zlatým standardem v léčbě ca žaludku a je jedinou šancí v léčbě;
 • typy resekce záleží na lokalitě, stadiu a typu šíření;
 • obecně: široká dostatečná resekce s cílem dosažení R0 hranic a en block resekce přilehlých
  lymfatických uzlin, případně adherujícího orgánu či orgánů;
 • při 2 cm širokých hranicích je až 30% mikroskopická pozitivita resekční linie, při 4-6 cm pak až 10% pozitivita. U 6 cm a širších je pak pozitivita nulová;
 • u intestinálního typu je doporučena šíře hranic 5-6 cm a více, u difúzního typu 8-10 cm;
 • R1 (mikroskopicky pozitivní) a R2 (makroskopicky pozitivní) okraje při resekci jsou doprovázeny vyšší rekurencí a poklesem přežití.(2,6,8,10)


Rekonstrukce po GE:

 • BI gastroduodenostomie;
 • BII gastrojejunostomie;
 • Roux-Y gastrojejunostomie (včetně pouch či interpositum jejunální).(4,7,8,9,10)


Endoskopická mukosální resekce:

 • jen u časných stadií nádoru;
 • u nádorů s minimální pravděpodobností postižení uzlin (dobře diferencované tumory, mukózy);
 • indikace u ultrasonograficky verifikovaného stadia T1 či Borrmann I (polypoidní či
  houbovité léze) či u typů IIa a IIb (ulcerativní léze s elevovanými okraji, ale neinfiltrující stěnu
  žaludku);
 • vhodná alternativa léčby pro velmi malou skupinu velmi časných nádorů žaludku.(12)


Rozsah LA:

 • ačkoliv existují randomizovaná prospektivní data o rozsahu LA, je stále kontroverzní
 • resekce žaludku s D 2 LA, ale bez rutinní SPLE či resekcí pankreatu, by měla byt provedena, když je to možné, zvláště u pacientů ve stadiích II či III;
 • nicméně vzhledem k mortalitě a morbiditě u těchto výkonů by měly být, pokud možno, tyto
  prováděny ve specializovaných centrech.(9,10,11)


Paliativní chirurgie:

 • paliativní resekce může u většiny pacientů se symptomatickým karcinomem žaludku ovlivnit symptomy s akceptabilní morbiditou a mortalitou;
 • rozsah paliace má být adekvátní rozsahu onemocnění;
 • paliativní výkony redukují riziko krvácení a obstrukce.(13,14)Literatura

 1. Konečný M, et al. Prevalence nádorů v České republice. PF MU Brno, Ex-press Brno.
 2. van de Velde CJH. Gastric cancer: staging and surgery. ESMO, 2002,1-6.
 3. Siewert JR, et al. Kardiakarzinom: Versuch einer therapeutisch relevanten Klassifikation. Chirurg 1987,58,25-34.
 4. Nakanuta T, et al. Adenokarcinoma of the esophagogastric junction: a summary of response to a questionnaire on adenokarcinoma of the esophagus and the esophagogastric junction in Japan. Dis Esophagus 2002,15,219-225.
 5. Meyer HJ. The influence of case load and extent of resection on the quality of treatment outcome in gastric cancer. Eur J Surg Oncol 2005, 31,6,595-604.
 6. Rokos DH. Current status and future perspectives in gastric cancer management. Cancer Treat Rev 2000,26,4,243-245.
 7. Dao-Jun Gong, et al. Risk factors for operative morbidity and mortality in gastric cancer patiens undergoing total gastrectomy. World J Gastroenterol 2008,14,6576-6563.
 8. Zhang XF, et al. Surgical treatment and prognosis of gastric cancer in 2613 patients. World J Gastroenterol 2004,10,3405-3408.
 9. Nakajima T. Gastric cancer treatment guidelines in Japan. Gastric Cancer 2002,5,1-5.
 10. Cuschieri A, et al. Patient survival after D1 and D2 resetions for gastric cancer: long term survival of the MRC-randomized surgical trial. Br J Cancer 1999,79,1522-153.
 11. Bonenkamp JJ, et al. Extended lymph-node dissection for gastrin cancer. N Engl J Med 1999,340,908-914.
 12. Kaminishi M, et al. Surgical Treatment for digestive cancer in Japan. Dig Surg 2007,24,2, 83-148.
 13. Gretschel S, et al. Gastric cancer surgery in elderly patiens. World J Surg 2006,30,1468-1474.
 14. McCulloch P. The role of surgery in patiens with advanced gastric cancer. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2006,20,767-787.prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.; 1. chirurgická klinika I.LF UK a VFN, Praha; e-mail:zdenek.krska@lf1.cuni.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011