CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ ADENOKARCINOMŮ DISTÁLNÍHO JÍCNU, JUNKČNÍ ZÓNY A ŽALUDKU SE ZAMĚŘENÍM NA VÝZNAM ROZSAHU LYMFADENEKTOMIE

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 028

Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Úvod

Karcinom žaludku a jícnu patří k závažným medicínským problémům a zaujímá přední místa v tzv. cancer-related death.

Metodika a výsledky

Provedena analýza literárních dat chirurgického řešení adenokarcinomů distálního jícnu, junkční zóny a žaludku. Demonstrovány možnosti chirurgického řešení (rozsah resekce jícnu a žaludku) s jejich přínosy a riziky, stále zásadní role chirurgické léčby v terapii především časnějších stadií. Samostatná pozornost věnována rozsahu lymfadenektomie. Tato je v různých regionech a pracovištích prováděna v různém rozsahu, např. v Japonsku s vyšším záchytem (díky screeningu) přináší D2 lymfadenektomie očekávané výsledky především u časnějších stadií. I paliativní resekce mají při adekvátní indikaci svoje místo. Rovněž tak endoskopická mukosální resekce představuje u nejnižších stadií validní alternativu. Výsledky prezentovány formou přehledu základních dat.

Závěr

Léčba karcinomu distálního jícnu a žaludku představuje interdisciplinární problém. Chirurgický přístup zůstává nadále zásadním, jeho výsledky výrazně závisejí na chirurgovi a jeho zkušenostech (expert/surgeon-dependent, experience-dependent). Rozsáhlé výkony jsou radikálnější, vyžadují však léčbu ve zkušených, objemově větších centrech.

Klíčová slova: rakovina žaludku, rakovina jícnu, chirurgie

Introduction

Ventricle and esophagus carcinoma pose a serious medical problem and rank among leading causes in so called cancer-related death.

Methodology and results

Attentive analysis of literature data on surgical treatment of distal esophagus, ventricle and junctional zone adenocarcinoma. Demonstration of surgical solution feasibility (extent of ventricle and esophagus resection) pointing out benefits and risks; surgical treatment, however, still remains crucial especially in early phases. Separate attention given to range of lymphadenectomy. Application of this procedure varies, depending on the region and clinic, e.g. in Japan, where is higher incidence detection (thanks to screening), D2 lymphadenectomy brings desired results, especially in early phases. With adequate indication, palliative resections also present a reasonable and valid alternative, as well as endoscopic mucosal resection, in particular for the earliest stages. Results presented in the form of basic data listing.

Conclusion

Treatment of distal esophagus and ventricle carcinoma present an interdisciplinary problem. Surgical option still remains the crucial solution, with results strongly surgeon- and experience-dependent. Extensive operations are more radical, such treatments, however, call for highly experienced and large capacity centres.

Key words: gastric cancer, esophageal cancer, surgery

e-mail:zdenek.krska@lf1.cuni.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011