CHIRURGICKÉ ŘEŠENI MALIGNÍHO MELANOMU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: XVI. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: XVI/359

Autoři: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Melanom je značně radio- a chemorezistentní, skutečně hmatatelné úspěchy systémové terapie jsou novinkou posledních let, takže hlavní tíha terapie melanomu prozatím stále spočívá na chirurgii. Samotné chirurgické řešení je podobné jiným nádorům s tendencí k lymfatickému metastazování. Řešení primárního melanomu kůže znamená jeho kompletní odstranění s dostatečným lemem zdravé tkáně, tedy kůže, v okolí a následné řešení vzniklého defektu. Doporučené okraje od 0,5 do 1,5 cm jsou chápány jako okraje ve vitální tkáni, tedy při hodnocení okrajů po fixaci je nutno počítat s výrazným smrštěním tkáně. Některé specifické lokalizace vyžadují specifické postupy. Sentinelová biopsie je diagnostická procedura, která však ale může být někdy chápána i jako terapeutická. Zajímavostí je, že sentinelová biopsie v dnešním smyslu byla vyvinuta právě pro melanom. Terapeutickým opatřením při průkazu metastáz v spádové lymfatické oblasti je lymfadenektomie nazývaná též disekce nebo exenterace. Dle lokalizace se nejčastěji jedná o disekci axily, ilioinguinální disekci, disekce krční, vzácně pak popliteální. Pozdními následky všech disekci mohou být lymfedémy končetiny, neuropatie, při nedostatečné rehabilitaci pak i omezení pohybů v příslušném kloubu, pochopitelně jednotlivé topiky mají své specifické problémy. Jednou ze základních vlastností všech maligních nádorů je tendence k relapsům. Lokální recidiva je růst nádoru v jizvě nebo její bezprostřední blízkosti. Regionální uzlinový relaps je metastáza v lymfatické uzlině nebo mimo ni v regionální lymfatické oblasti. Řešení je pokud možno opět chirurgické. Intranzitní metastázy jsou metastázy rostoucí v lymfatických cestách mezi primem a regionálními uzlinami, obvykle v podkoží nebo v kůži. Tento typ metastáz je pro melanom typický. Řešení je obvykle opět chirurgické. Specifickým relapsem je mnohočetný končetinový relaps. Metodou volby u tohoto typu postižení je izolovaná hypertermická perfuze. Metoda je ovšem značně komplikovaná a náročná, s množstvím závažných nežádoucích účinků i možností závažných komplikací. Vzdálené metastázy se objevují prakticky kdekoliv, nejčastěji v plících, játrech, mozku, kůži a podkoží a v extra regionálních uzlinách. Chirurgicky lze zasahovat u solitárních nebo málo četných postižení jednoho orgánu. Přednost mají resekční výkony. Chirurgické řešení je u melanomu v současné době hlavní terapeutickou modalitou.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016