CHIRURGIE RAKOVINY PLIC VE STADIU III: PALIACE, NEBO KURATIVNÍ LÉČBA?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: 115

Autoři: prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS; MUDr. Josef Duša; MUDr. Jozef Andel

Východiska:

Stadium III nemalobuněčné plicní rakoviny (NSCLC) je velmi nesourodé, rozdílný přístup vyžadují centrální nádory bez postižení uzlin, jiná je problematika tumorů s mediastinální lymfadenopatií. Autoři ve svém sdělení prezentují aktuální pohled na problematiku tailorování chirurgické diagnostiky a resekční léčby ve stadiu III NSCLC, komentují otázku posouzení lymfadenopatie mediastina cestou neinvazivních, miniinvazivních či chirurgických postupů, zmínka je věnována i restagingu mediastina po indukční terapii, remediastinoskopii a problematice sekundárních plicních lézí. Úloha PET je zmíněna v hodnocení samotné plicní léze, ve stagingu či restagingu mediastina a v průkazu vzdálených metastáz, autoři porovnávají PET jak s endoskopickými metodami (TBNA, EBUS, EUS), tak s metodami chirurgickými (mediastinoskopie, torakoskopie). Stadium III je obvykle řešeno kombinovanými protokoly, ve kterých jen malé procento nemocných potřebuje rozvahu mimo rámec lobektomie či pneumonektomie. Na vybraných kazuistikách je prezentována problematika rozšířených plicních resekcí i relevantní lymfadenektomie s důrazem na definované parametry kompletní resekce. Rozprava je věnována indukční i adjuvantní terapii a parametrům predikujícím či monitorujícím efekt lokální či systémové léčby. Vzhledem k nebývalému pokroku diagnostických metod (CT, NMR, PET) dochází k nárůstu průkazu synchronních plicních ložisek a solitárních vzdálených lézí, komentář je věnován indikacím v těchto zvláštních situacích, reoperacím pro recidivy, druhé primární nádory a intervencím u metastazujících nádorů.

Závěry:

Autoři ve svém sdělení poukazují na překvapivý benefit nemocných po resekcích negeneralizovaných T4 nádorů. Je třeba připomenout, že operace může být také přijatelnou paliací např. u krvácejících či abscedovaných tumorů.

Podpořeno grantem IGA MZ ČR NT 14406/ 2013.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014